Ha­va­na er nu kom­met i havn

BT - - SUNDHED -

HA­VA­NA OG HUSBÅDEN Eri­ch­sen blev na­er­mest mod­ta­get som kon­ger, ef­ter de gen­nem tre sa­e­so­ner har ind­vi­et dan­sker­ne i de­res fan­ta­sti­ske op­le­vel­ser jor­den rundt i TV2s ’Kurs mod fjer­ne ky­ster’. Fa­mi­li­en at­ter sam­let Fa­mi­li­en er at­ter sam­let i Kø­ben­havn, og hver­da­gen er vendt til­ba­ge. BT tog der­for i går ud for at fin­de sej­ler­fa­mi­li­en og Ha­va­na, der ef­ter fle­re år med ekso­tisk vand un­der kø­len igen skal ta­ge til tak­ke med koldt dansk hav­ne­vand – i hvert fald for en pe­ri­o­de. Og sejl­bå­den vi­ste sig at lig­ge på et gan­ske na­tur­ligt sted. Ha­va­na har nem­lig ka­stet an­ker på si­den af husbåden ’At­las’, hvor Theis’ og Emils fora­el­dre, Mik­kel Beha Eri­ch­sen og Ma­ri­an Midé An­der­sen, til dag­lig bor. Fa­mi­li­en er med an­dre ord sam­let in­den for få kva­drat­me­ter på en idyl­lisk ka­nal bag Chri­sti­a­nia på Hol­men.

Der var en forun­der­lig ro over Ha­va­na, som ef­ter knap 50.000 ki­lo­me­ter jor­den rundt på tre år har op­le­vet lidt af hvert. Det in­dre bil­le­de af Ha­va­na om­gi­vet af pal­mer og ekso­tisk vand i Stil­le­ha­vet dan­ner en skarp kon­trast til bå­dens nu­va­e­ren­de pla­ce­ring i hjer­tet af Kø­ben­havn. Ut­ro­lig om­bej­let BT vil­le ger­ne hø­re, hvor­dan det fø­les igen at våg­ne op i Kø­ben­havn, men hver­ken Theis el­ler Emil øn­ske­de at sva­re på spørgsmål. Fa­mi­li­en har va­e­ret ut­ro­ligt om­bej­let og øn­sker ro ef­ter stort po­styr i for­bin­del­se

SO­LEN I DAG MÅNEN I DAG

med hel­te­mod­ta­gel­sen i fre­dags.

Theis og Emil Midé Eri­ch­sen har va­e­ret to af ho­ved­fi­gu­rer­ne i de hid­ti­di­ge tre sa­e­so­ner af ’Kurs mod fjer­ne ky­ster’, som har truk­ket hund­redt­u­sind­vis af se­e­re til tv-ska­er­me­ne. Dan­sker­ne er vil­de med den lil­le sej­ler­fa­mi­lie, for hvem or­det ’even­tyr’ helt gi­vet er en stor del af iden­ti­te­ten.

Man­ge pi­ge­hjer­ter blev for­ment­lig knust, da Emil i fre­dags ef­ter hjem­kom­sten an­non­ce­re­de over for TV2, at bå­de Theis og han har mødt en sød dansk ka­e­re­ste på even­ty­ret rundt om jor­den.

Dan­sker­ne kan op­le­ve Mik­kel Beha Eri­ch­sen og re­sten fa­mi­li­en igen til fe­bru­ar na­e­ste år, når fjer­de og sid­ste sa­e­son af ’Kurs mod fjer­ne ky­ster’ bli­ver sendt på TV2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.