ANDLING

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er in­gen hem­me­lig­hed, at an­sa­et­tel­sen af ty­ske Zor­ni­ger var et be­vidst skridt fra Brønd­bys si­de. Der skul­le aen­dres kurs. Ger­ne dra­stisk. Zor­ni­ger har bragt en ny kul­tur med sig. En ny tra­e­nings­men­ta­li­tet re­sul­te­ren­de i la­en­ge­re, hår­de­re da­ge end tid­li­ge­re. Han har ud­for­dret spil­ler­nes må­de at ta­en­ke på, ud­for­dret de­res må­de at va­e­re fod­bold­spil­le­re på. Ik­ke mindst har han ud­for­dret de­res fy­sik.

I går tog BT til Brøndby for at føl­ge tra­e­nin­gen ef­ter søn­da­gens stor­sejr over Es­b­jerg. Nor­malt er tra­e­ne­ren ik­ke at fin­de på tra­e­nings­ba­nen, når der blot er ta­le om re­sti­tu­tions­tra­e­ning. Men sådan er Zor­ni­ger ik­ke. Han over­la­der in­tet til til­fa­el­dig­he­der. Han er til ste­de.

Se­ne­st er der ble­vet in­stal­le­ret ni ka­me­ra­er på tra­e­nings­ba­nen, der skal over­vå­ge spil­ler­nes be­va­e­gel­ser. I en con­tai­ner et styk­ke fra ba­nen sid­der klub­bens to ana­ly­ti­ke­re, Mo­u­nir Ak­hi­at og Mat­t­hi­as Borst, og føl­ger med. De pro­du­ce­rer klip og sta­ti­stik til Zor­ni­ger. Al­le spil­ler­nes tra­ek bli­ver ana­ly­se­ret for at for­be­re­de de­tal­jer til den na­e­ste tra­e­ning. Her kan der ek­sem­pel­vis ik­ke sny­des i en lø­beø­vel­se. For så ved Zor­ni­ger, hvad der er sket. En må­ned in­de i sin Brøndby-tid sa­et­ter han ord på hol­dets ud­vik­ling. »Det går helt sik­kert fremad. Vi har aen­dret nog­le ting og har ar­bej­det med hol­det. Jeg sy­nes, vi (tra­e­ner­tea­met, red.) har aen­dret no­get ved hol­dets men­ta­li­tet. Spil­ler­ne har haft det sjovt ved at gø­re det,« si­ger han til BT, in­den han ret­ter sig selv. ’Vi’ bli­ver til ’hol­det’. »For at va­e­re me­re pra­e­cis er det hol­det, der har aen­dret no­get i sin men­ta­li­tet. Vi har må­ske gi­vet det red­ska­ber­ne til at gø­re det. Jeg sy­nes, vi så det i kam­pen mod Es­b­jerg, og jeg er sik­ker på, at rej­sen end­nu ik­ke er slut. Der vil kom­me bå­de op- og ned­t­u­re. Det kan ik­ke al­tid gå fremad. Vi skal va­e­re for­be­red­te på, hvor­dan vi skal hånd­te­re det, hvis no­get går galt. Vi er ik­ke alt for en­tu­si­a­sti­ske i for­hold til si­tu­a­tio­nen li­ge nu, og vi vil ik­ke va­e­re alt for skuf­fe­de, hvis alt ik­ke lyk­kes med det sam­me,« ly­der det nøg­ter­nt. Upro­fes­sio­nel­le

»Selv­føl­ge­lig så jeg no­get. Som jeg har sagt tid­li­ge­re, var der in­gen spil­le­re til­ba­ge 45 mi­nut­ter ef­ter endt tra­e­ning. Det er ik­ke pro­fes­sio­nelt. Nu ta­ger de lidt me­re va­re på de­res krop. Spe­ci­elt de un­ge spil­le­re. Vi ar­ran­ge­rer nog­le mø­der, så de skal va­e­re her i la­en­ge­re tid. Det er én ting. En an­den ting er, at de fle­ste aen­drin­ger al­tid sker i spil­ler­nes ho­ve­d­er. In­gen tra­e­ner el­ler sport­s­di­rek­tør kan aen­dre no­get, hvis spil­ler­ne ik­ke er vil­li­ge til det. Og det er spil­ler­ne. Det be­ty­der dog ik­ke, at alt stod for­fa­er­de­ligt til, da jeg kom.«

»Der er for­skel­li­ge må­der at ta­en­ke fod­bold på – sådan er det. Men spil­ler­ne ar­bej­der på det. Hvis man forta­el­ler dem no­get, prø­ver de at frem­brin­ge det på ba­nen. Det var ik­ke, for­di jeg syn­tes, at der var no­get galt med den dan­ske men­ta­li­tet. For i nog­le si­tu­a­tio­ner hja­el­per det fak­tisk, at man har en bed­re ba­lan­ce mel­lem at la­e­re den nye fi­lo­so­fi på ba­nen at ken­de og så vi­de, at der er an­dre ting i li­vet end blot fod­bold. Det hja­el­per os. Li­ge nu har de det sjovt med at ar­bej­de som et hold. Det be­ty­der ik­ke kun at ar­bej­de på ba­nen som et hold, men og­så at op­fø­re sig som et hold, når de er i om­kla­ed­nings­rum­met,« si­ger Zor­ni­ger. Ego­er kan er­stat­tes Zor­ni­ger er en mand, der fremtvin­ger na­tur­lig respekt. Når han ta­ler, lyt­ter folk. Sådan er det og­så med Brønd­bys spil­le­re. De ved, at le­ve­rer de for ham og tror på hans ord, så har de en le­der, der står bag dem. Men bi­dra­ger de ik­ke til hol­det og ta­en­ker på egen vin­ding, la­eg­ger han ik­ke skjul på, at de kan er­stat­tes.

»Det er ik­ke en trus­sel, og de skal ik­ke va­e­re ban­ge. Vi kig­ger blot på, hvem der kan gå med os på vo­res vej. Hvem har ev­ner­ne? Hvem har men­ta­li­te­ten? Hvem ta­en­ker: ’Jeg er en Brøndby-spil­ler. Lad os gø­re mig end­nu bed­re’. Jeg kan ik­ke gø­re spil­ler­ne bed­re. Men jeg kan hja­el­pe dem til at pra­este­re på en bed­re må­de. På et­hvert hold er der spil­le­re, der ta­en­ker: ’Jeg er her, jeg får løn af klub­ben, så un­der­hold mig.’ Men jeg er ik­ke en­tertai­ner. Jeg er her ik­ke for at un­der­hol­de dem. Jeg er her for at få dem til at bli­ve suc­ces­ful­de,« si­ger Zor­ni­ger og ud­dy­ber:

»Der­for ved jeg li­ge pra­e­cis, hvor­dan man gør det mu­ligt at va­e­re suc­ces­fuld. Og det har ik­ke al­tid no­get at gø­re med pra­e­sta­tio­ner­ne. Nog­le gan­ge hand­ler det og­så om held. Men lad os prø­ve at fin­de den bedst mu­li­ge pra­e­sta­tion frem på en­hver kamp­dag. Dér har vi brug for spil­ler­ne. En spil­ler, der ek­sem­pel­vis ba­re ba­e­rer rundt på sit ego, er ik­ke en spil­ler for os.«

»Vi vil for­sø­ge at fin­de en ba­lan­ce. Og det vil va­e­re per­fekt, hvis det er et boost for fan­se­ne. Men spe­ci­elt og­så for spil­ler­ne. Vi skal dog og­så ind­se, at 4-0-sej­ren ik­ke er skabt af til­fa­el­dig­he­der og fejl. Det blev skabt ved en hold­pra­e­sta­tion. Og den skal vi fin­de hver dag. El­lers ta­ber vi. Hvis vi be­gyn­der at be­va­e­ge os min­dre fremad, hvis vi be­gyn­der at ta­en­ke me­re på vo­res eget ego, hvis vi ta­en­ker me­re på at vi­se vo­res in­di­vi­du­el­le kva­li­te­ter end hol­dets kva­li­te­ter, ta­ber vi. Helt sik­kert,« fast­slår Ale­xan­der Zor­ni­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.