Dansk krav: Ude­luk Rusland fra OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SNYD blandt an­det har va­e­ret grund­la­get for den rap­port, der blev of­fent­lig­gjort i går. På bag­grund af den rap­port er der der­for grund­lag for at ude­luk­ke Rusland fra det kom­men­de OL.

»Det er he­le sy­ste­met, der har va­e­ret kor­rupt, og det har va­e­ret al­le sports­gre­ne – ik­ke ba­re at­le­tik, som det ty­de­de på med den før­ste rap­port, der kom frem. Vi kan ik­ke ha­ve til­tro til, at rus­sisk sport over­ho­ve­det er ren,« si­ger Mi­cha­el Ask.

Det syn­punkt bak­kes op af for­man­den i Dan­marks Idra­ets­for­bund, Ni­els Ny­gaard: Pu­tin sår tvivl om ud­sagn Til gen­ga­eld er Ruslands pra­esi­dent, Vla­di­mir Pu­tin, ik­ke over­be­vist om rap­por­tens kon­klu­sio­ner.

»Be­skyld­nin­ger­ne mod rus­si­ske at­le­ter ba­se­rer sig på et vid­neud­sagn fra en en­kelt per­son – en mand med et skan­da­løst ry,« si­ger Vla­di­mir Pu­tin iføl­ge nyheds­bu­reau­et Tass en ud­ta­lel­se.

Pra­esi­den­ten op­ly­ser, at Rod­chen­kov for fi­re år si­den var mista­enkt for over­tra­e­del­ser på an­tido­pin­greg­le­men­tet. Sa­gen blev un­der­søgt.

»Be­vi­ser­ne, som blev ind­sam­let på det tids­punkt, var ik­ke til­stra­ek­ke­li­ge, og sa­gen blev luk­ket,« si­ger Pu­tin.

»Spørgs­må­let er, om kon­klu­sio­ner, der ba­se­rer sig på vid­neud­sagn fra den slags per­so­ner, er til at sto­le på og tungt­ve­jen­de nok,« si­ger han.

Pu­tin slår i sin ud­ta­lel­se fast, at der ik­ke er plads til do­ping in­den for spor­ten. Det ska­ber iføl­ge Pu­tin en uli­ge kon­kur­ren­ce og er sam­ti­dig en trus­sel mod sport­s­u­dø­ve­res sund­hed. Pra­esi­den­ten op­ly­ser sam­ti­dig, at al­le rus­si­ske of­fi­ci­als, der er na­evnt i Wa­da-rap­por­ten, vil bli­ve mid­ler­ti­dig sus­pen­de­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.