FY FAEN!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NORSK ØV-DAG Det var ik­ke så ’gøy’ at va­e­re norsk i Bern i går ef­ter­mid­dag. For­vir­rin­gen var to­tal ef­ter 16. Tou­re­ta­pe. Pe­ter Sa­gan (Tin­koff) og nor­ske Ale­xan­der Kri­stoff (Ka­tusha) hav­de kryd­set mål­stre­gen si­de og si­de i en spurt så ta­et, at der skul­le må­l­fo­to og lup frem, før man kun­ne kå­re en vin­der. Kri­stoff og norsk TV2 føl­te sig dog så sik­re på norsk sejr, at der blev la­vet et vin­derin­ter­view ef­ter fi­na­len.

»Det er fan­ta­stisk. Det var hårdt til sidst. Jeg hav­de in­gen­ting at kom­me med. Jeg kla­re­de ik­ke en­gang at slyn­ge min cy­kel frem. Men det var godt, og nu slip­per jeg for at hø­re på al det brok fra jer,« sag­de en lyk­ke­lig Kri­stoff.

Men kort ef­ter måt­te han fin­de en an­den gri­mas­se frem. Må­l­fo­to­et vi­ste, at Sa­gan li­ge nøj­ag­tigt fik ka­stet det al­le­ry­der­ste af for­hju­let ind for­an Kri­stoff. Og så skul­le TV2 Nor­ge la­ve et nyt in­ter­view.

»Nej, det er surt. Jeg så ik­ke mål­stre­gen. Jeg ser nu, at jeg hav­de vun­det, hvis jeg ba­re hav­de ka­stet min cy­kel frem. Jeg fo­ku­se­re­de så me­get på at va­e­re ae­ro­dy­na­misk, at mål­stre­gen kom hur­ti­ge­re end for­ven­tet,« sag­de Kri­stoff og slut­te­de af med at ud­bry­de:

»Fy faen!« Højt hu­mør hos Tin­koff Så var hu­mø­ret et par gra­de­re hyg­ge­li­ge­re i Tin­koff-lej­ren, der kan jub­le over, Pe­ter Sa­gan (Tin­koff ) er mødt op til årets Tour de Fran­ce med en enorm ap­pe­tit - ef­ter at han sid­ste år ude­luk­ken­de måt­te la­de sig spi­se af med an­den­plad­ser. Slovak­ken sid­der tungt på lø­bets grøn­ne po­int­trø­je, og gårs­da­gens sejr var hans tred­je i Tou­ren i år.

»Det er fan­ta­stisk. Han kend­te af­slut­nin­gen, og han vid­ste, at han kun­ne vin­de her. Han sad i den per­fek­te si­tu­a­tion, og det var en su­per­sprint af ham. Han kan gø­re de ex­cep­tio­nel­le ting, og det er helt sik­kert ik­ke det sid­ste, vi ser til ham i den­ne Tour,« lød det fra den tid­li­ge­re top­ryt­ter Ivan Bas­so, der nu er tek­nisk ko­or­di­na­tor hos Tin­koff.

Sa­gans dan­ske hold­kam­me­rat, Mi­cha­el Val­gren, var og­så ét stort smil – selv om han ik­ke fik op­fyldt sin per­son­li­ge am­bi­tion om at kom­me i ud­brud:

»Sa­gan er im­po­ne­ren­de. Sid­ste år vandt han ik­ke en ene­ste eta­pe, men i har han hel­det med sig, og i dag vin­der han med et par mil­li­me­ter. Det er su­per­fedt en­de­lig at ha­ve mar­gi­na­ler­ne på vo­res si­de.«

Dan­ske­ren måt­te tid­ligt på eta­pen er­ken­de, at sprin­ter­hol­de­ne ik­ke hav­de ta­enkt sig at la­de et stort ud­brud slip­pe va­ek. Og der­for brug­te Val­gren det me­ste af da­gen på at hen­te vand­dun­ke til si­ne hold­kam­me­ra­ter, der al­le led un­der den svit­sen­de sol i først Frank­rig og si­den Schweiz.

Val­gren af­slø­re­de, at han sta­dig le­ger med tan­ken om at kom­me i ud­brud, selv om al­pe­ter­ra­e­net i re­sten af årets Tour på det na­er­me­ste ude­luk­ker en eta­pe­sejr.

»Jeg vil­le ger­ne ha­ve va­e­ret ude og sid­de og dun­ke lidt i et ud­brud. Jeg har ik­ke helt op­gi­vet det end­nu, for er man god nok, skal det nok lyk­ke­des at ram­me ud­brud­det. Men okay, det vil­le ik­ke så me­get me­ning for mit ved­kom­men­de, da jeg ik­ke vil kun­ne gen­nem­fø­re det. Men det kun­ne va­e­re sjovt. Jeg vil rig­tig ger­ne prø­ve at sid­de i ud­brud i Tou­ren. Det har jeg jo al­drig prø­vet før,« sag­de den 24-åri­ge dan­sker, der med lys i øj­ne­ne kig­ge­de frem mod tirs­da­gens hvi­le­dag.

»Vi skal hjem og ha­ve bur­ger nu, og så skal jeg slap­pe mak­si­malt af i mor­gen. Lig­ge på langs det me­ste af ti­den.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.