Ny gra­es­gang – igen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ME­RE PÅ CV’ET TIL CW af­snit,« be­kra­ef­ter Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki på Twit­ter.

Men hvis man tror, at der er ta­le om den sto­re ho­ved­rol­le for Woz­ni­a­cki i ’Bal­lers’, skal man ik­ke ha­ve de sto­re for­vent­nin­ger.

»Glem ik­ke at føl­ge med på søn­dag. Og lad va­e­re med at ny­se el­ler at kig­ge va­ek, så går du glip af det,« skri­ver Woz­ni­a­cki i det an­det af hen­des twe­et, hvil­ket in­di­ke­rer, at der sand­syn­lig­vis ik­ke er ta­le om den helt sto­re, om­fat­ten­de rol­le. Stjer­nes­pa­ek­ket ko­me­di­e­se­rie Al­le­re­de i de­cem­ber sid­ste år blev der spe­ku­le­ret i, hvor­vidt Woz­ni­a­cki skul­le va­e­re med i se­ri­en el­ler ej. Sam­men med ten­niskol­le­ga­en Eu­ge­nie Bou­chard var hun på ’be­søg’ på set­tet, men da hun lag­de bil­le­der op fra set­tet ik­la­edt ten­ni­støj, kun­ne man al­le­re­de over­ve­je, om der var en min­dre rol­le til Dan­marks bed­ste ten­nis­spil­ler.

Ko­me­di­e­se­ri­en ’Bal­lers’ hand­ler om en ra­ek­ke ame­ri­kansk fod­bold­spil­le­re med Dway­ne ’The Ro­ck’ Jo­hn­son som se­ri­ens om­drej­nings­punkt.

Der­u­d­over spil­ler An­dy Garcia og Rob Cord­dry og­så med i se­ri­en, der ken­de­teg­ner sig ved at ha­ve man­ge ga­este­o­p­tra­e­de­ner fra sport­s­stjer­ner, blandt an­dre NFL-spil­ler­ne DeSe­an Ja­ck­son og An­to­nio Brown. Man le­ver kun én gang Selv­om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har få­et en del kri­tik for si­ne for­skel­li­ge pri­o­ri­te­rin­ger, når hun ik­ke har kun­net spil­le ten­nis, står hun ved si­ne be­slut­nin­ger.

Det sag­de Woz­ni­a­cki selv iføl­ge Ritzau, ef­ter hun blev slå­et ud i før­ste run­de i Grand Slam-tur­ne­ring Wim­b­ledon i slut­nin­gen af ju­ni.

»Min før­ste­pri­o­ri­tet er selv­føl­ge­lig at bli­ve en bed­re ten­nis­spil­ler og hol­de mig fit. Hvis der er tid til overs, for­sø­ger jeg at ha­ve det sjovt i li­vet. Man le­ver kun én gang. Al­le dis­se ting har jeg la­vet, mens jeg var ska­det. Det har ik­ke di­stra­he­ret mig på no­gen må­de,« sag­de Woz­ni­a­cki.

’Bal­lers’ er net­op gå­et i gang med sin an­den sa­e­son og kan strea­mes på HBO Nor­dic. Af­snit­tet med Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kan ses på søn­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.