Per Bjer­re­gaard skal hja­el­pe Ka­si

Er­hvervs­man­den Jesper ‘Ka­si’ Ni­el­sen for­be­re­der en ny kamp mod Skat og vil al­li­e­re sig med Brønd­by-kory­fae

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de | ufjo@bt.dk

Når den om­dis­ku­te­re­de er­hvervs­mand Jesper ‘Ka­si’ Ni­el­sen til ef­ter­å­ret igen går i krig mod Skat vil han ind­kal­de Brønd­by­kory­fa­e­et Per Bjer­re­gaard som vid­ne. Det kan BT i dag forta­el­le. »Jeg har va­e­ret vid­ne til den stør­ste far­ce af en rets­sag, ver­den no­gen­sin­de har set,« si­ger 47-åri­ge Jesper Ni­el­sen til BT og hen­vi­ser til ne­der­la­get i Lands­skat­te­ret­ten tid­li­ge­re i år.

I dag står han sta­dig klip­pe­fast på sin uskyld i den op­sigtsva­ek­ken­de skat­tesag, som hand­ler om, hvor­vidt mil­li­ons­ponsora­ter i fod­bold­klub­ben Brønd­by IF og den nu luk­ke­de hånd­bold­klub AG Kø­ben­havn var for­ret­ning, som Jesper Ni­el­sen me­ner, el­ler ej. Det var ikke for­ret­ning, ly­der det fra Skat, som me­ner, at sponsora­ter­ne re­elt hand­le­de om hans pri­va­te hob­by, hvor­for sponsor­mil­li­o­ner­ne skul­le ha­ve va­e­ret be­skat­tet med 42 pct.

Det er det spørgs­mål, som den tid­li­ge­re, man­ge­åri­ge for­mand for Brønd­by IF Per Bjer­re­gaard og klub­bens tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ole Pal­må skal va­e­re med til at ka­ste lys over.

Skal støt­te Ka­sis ud­la­eg­ning

For de for­hen­va­e­ren­de og helt cen­tra­le Brønd­by-bos­ser vil, iføl­ge Jesper Ni­el­sen, kun­ne be­kra­ef­te er­hvervs­man­dens ud­la­eg­ning.

»De skal forta­el­le, hvad bag­grun­den var for, at vi teg­ne­de det sponsorat. Hvad var det, Ka­si Group (Jesper Ni­el­sens da­va­e­ren­de fir­ma, red.) skul­le ha­ve ud af sponsora­tet,« si­ger Jesper Ni­el­sen, der selv me­ner, at sva­ret på hans eget spørgs­mål lig­ger li­ge for: Det hand­le­de om for­ret­ning.

Den 272 mio. kr. sto­re skat­tesag be­gynd­te i 2011 og ud­vik­le­de sig dra­ma­tisk i 2012, hvor Skat in­de­frøs na­e­sten he­le er­hvervs­man­dens for­mue, hvor­ef­ter hånd­bold­klub­ben AG Kø­ben­havn, som Jesper Ni­el­sen var me­de­jer af, gik kon­kurs.

Si­den tru­e­de Skat med at gå ef­ter ‘Ka­sis’ mor og sø­ster, hvis han ikke gjor­de, som Skat for­lang­te. I 2013 fik Jesper Ni­el­sen så op­rejs­ning, da han fik en und­skyld­ning af Skat, der bl.a. kald­te myn­dig­he­dens egen age­ren ‘ulov­lig’ og ‘helt util­ste­delig.’ Men i ja­nu­ar i år faldt Land­skat­te­ret­tens af­gø­rel­se i sa­gen ud til Skats for­del. En af­gø­rel­se, der ikke over­ra­ske­de fle­re eks­per­ter.

»Sponso­re­rin­gen har ikke va­e­ret spe­ci­elt må­l­ret­tet mod virk­som­he­der­ne i Ka­si Group, og det lig­ner det, vi har set fra rus­si­ske og ara­bi­ske rig­ma­end, der har skudt sto­re be­løb ind i eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­klub­ber, og hvor der ikke er ta­le om sponsora­ter. Be­lø­bet har sam­ti­dig ikke stå­et i na­tur­ligt for­hold til klub­ben og hans virk­som­heds stør­rel­se,« sag­de sport­s­retsad­vo­kat Jens Ber­tel Ras­mus­sen fra Ber­tel Ras­mus­sen Ad­vo­ka­ter i ja­nu­ar til Ber­ling­s­ke.

Al­li­ge­vel for­be­re­der Jesper Ni­el­sen sig nu på end­nu en kamp, hvor han ud over de tid­li­ge­re Brønd­by-bos­ser og­så vil ha­ve an­dre vid­ner på ba­nen, der kan støt­te ham.

Vid­ner­ne skal bl.a. for­kla­re, hvor­for det gav me­ning at gi­ve bør­ne­or­ga­ni­sa­tio­nen Uni­cef den at­trak­ti­ve bryst-pla­ce­ring på Brønd­by-trø­jer­ne, når der blev spil­let dan­ske kam­pe, i ste­det for at Ka­si Group selv fik plad­sen. Det fak­tum er nem­lig med til at styr­ke op­fat­tel­sen af, at der ikke var ta­le om et sponsorat i tra­di­tio­nel for­stand, men en pri­vat hob­by, der blev ple­jet for fir­ma-millioner.

Stemp­let som fu­sker

Du er stemp­let som skat­te­fu­sker, som en bed­ra­ger. Hvor­dan har du det med det?

»Det har jeg det helt af­slap­pet med, for det er jeg ikke, og det er kun et spørgs­mål om, hvor­dan du selv har det. Det er ikke sådan, at jeg teg­ne­de Brønd­by-sponsora­tet for at sny­de i skat. Så skul­le jeg vir­ke­lig ind­la­eg­ges på den luk­ke­de,« si­ger Jesper Ni­el­sen.

Tid­li­ge­re Brønd­by-di­rek­tør Ole Pal­må øn­sker ikke at kom­men­te­re sa­gen, og det har ikke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Per Bjer­re­gaard. Det er uklart, hvor­når sa­gen kom­mer for Lands­ret­ten, men Jesper Ni­el­sen for­ven­ter, at det sker til ef­ter­å­ret.

Jesper Ni­el­sen vil ind­kal­de tid­li­ge­re be­sty­rel­ses­for­mand i fod­bold­klub­ben Brønd­by som vid­ne i skat­tesa­gen. FOTO: IDA GULDBAEK ARENTSEN OG AR­KIV­FO­TO: MARTIN SYLVEST AN­DER­SEN

Brø­let KURT LASSEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.