En barn­doms­drøm,

BT - - NYHEDER -

OL-DRØM og mor til tre ka­em­pet sig til­ba­ge i ver­den­stop­pen af dres­sur­rid­ning. I går kom be­løn­nin­gen, da hun of­fi­ci­elt blev ud­ta­get som en af de fi­re dan­ske ryt­te­re, der om få uger skal dy­ste om me­dal­jer i dres­sur­rid­ning ved OL i Rio.

»Det er ba­re helt fan­ta­stisk. Jeg vid­ste, at hvis jeg hang i og knok­le­de og gjor­de alt, hvad der skul­le til, så var der en chan­ce for, at jeg kun­ne kom­me med til Rio,« forta­el­ler hun til BT, kort ef­ter hun i går modt­og be­sked om, at OL-bil­let­ten var i hus. Har ar­vet he­ste­in­ter­es­sen OL-del­ta­gel­sen va­ek­ker med ga­ran­ti og­så stolt­hed hos Agnete Kirk Thin­g­gaards far, Lego-ejer Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen, der kon­trol­le­rer Lego-fa­mi­li­ens pen­ge­tank, som iføl­ge Ber­ling­s­ke Bu­si­ness se­ne­ste op­gø­rel­se er nå­et op på svim­len­de 122 mil­li­ar­der kro­ner, hvor­med fa­mi­li­en su­ve­ra­ent er Dan­marks ri­ge­ste.

Rig­man­den ejer to af Dan­marks stør­ste stut­te­ri­er, og han har og­så fle­re gan­ge tid­li­ge­re stå­et på til­sku­er­plad­ser­ne un­der OL, blandt an­det da hans tid­li­ge­re top­ryt­ter An­dreas Helgstrand hø­ste­de en bron­ze­me­dal­je med det dan­ske dres­sur­hold un­der OL i Bei­jing i 2008.

Kjeld Kirk Kri­sti­an­sens in­ter­es­se for heste smit­te­de tid­ligt af på Agnete Kirk Thin­g­gaard. Hun be­gynd­te at ride som fi­re-fe­mårig, og som te­e­na­ger var hun en af Dan­marks stør­ste dres­sur­ta­len­ter, blandt an­det med en 2. plads ved de nor­di­ske mester­ska­ber for un­gryt­te­re i 2002. Det forta­el­ler Sø­ren Jakob­sen, for­fat­ter til fle­re bø­ger om Lego-fa­mi­li­en.

»Ta­len­tet var så åben­lyst, at Dansk Ri­de­for­bund blandt an­det støt­te­de hen­de øko­no­misk på trods af hen­des vel­ha­ven­de bag­grund,« si­ger han. Co­me­ba­ck på he­ste­ryg­gen Vej­en til OL-bil­let­ten har dog langt­fra fulgt en snor­li­ge linje. Det forta­el­ler Agnete Kirk Thin­g­gaard til BT.

»Jeg var på vej som un­gryt­ter til Eu­ro­pa­mester­ska­ber­ne med en he­st, men den blev ska­det. Og så fik jeg en ufri­vil­lig pau­se. Og så tog min mand og jeg ud at rej­se i et år. Og da jeg kom hjem, vil­le vi ger­ne til at ha­ve børn, og så tog den ene ting den an­den,« forta­el­ler Agnete Kirk Thin­g­gaard.

Ef­ter en pau­se på ot­te år tog hun fat på dres­sur­rid­nin­gen igen i 2012. I mel­lem­ti­den er hun ble­vet mor til tre pi­ger, hun ble­vet god­se­jer med sin mand, be­ri­der Claus Thin­g­gaard, ef­ter par­ret i 2010 køb­te god­set Juli­a­ne­lyst ved Hor­sens, og hun har ta­get en ba­chel­or­grad i psy­ko­lo­gi fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Al­li­ge­vel har hun fast­holdt hå­bet om at kom­me med til OL i dres­sur­rid­ning. Drøm­men blev for al­vor vakt til li­ve, da hun for fi­re år si­den over­va­e­re­de OL i Lon­don.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.