Der lyk­ke­des

BT - - NYHEDER -

»Der kun­ne jeg ma­er­ke, at det be­gynd­te at krib­le i mig, og så be­slut­te­de jeg mig for at gen­op­ta­ge rid­nin­gen. Jeg har he­le ti­den vidst, at det var no­get, jeg skul­le til­ba­ge til, og at det var no­get, jeg ikke var fa­er­dig med,« si­ger Agnete Kirk Thin­g­gaard.

I 2013 køb­te Agnete Kirk Thin­g­gaard den fin­ske lands­holds­he­st Jo­jo Az, og de to er på re­kord­tid ryk­ket op i den dan­ske dres­sur­top sam­men. Sid­ste år var Agnete Kirk Thin­g­gaard ta­et på at bli­ve ud­ta­get til Eu­ro­pa­mester­ska­ber­ne, men blev vra­get i sid­ste øje­blik.

»Si­den har jeg gå­et fuld­sta­en­dig med skyklap­per på og ikke gjort an­det end at ha­ve det mål (OL, red.) for­an mig, og det er vir­ke­lig stort, at det er lyk­ke­des. Nu nå­e­de jeg mit mål om at kom­me til OL. Men jeg drøm­mer jo en el­ler an­den dag om og­så at ride me­dal­jer hjem til de sto­re mester­ska­ber, men der går jo nok nog­le år end­nu.« En snørk­let vej Den yng­ste Lego-ar­ving har iføl­ge for­fat­ter Sø­ren Jakob­sen valgt den mest snørk­le­de vej i for­hold til de to an­dre Lego-arvinger, sto­re­bror Thomas Kirk Kri­sti­an­sen, der i for­å­ret blev kørt i stil­ling som den nye Jeg vid­ste, at hvis jeg hang i og knok­le­de og gjor­de alt, hvad der skul­le til, så var der en chan­ce for, at jeg kun­ne kom­me med til Rio »Selv­føl­ge­lig er det en for­del at Lego-chef, og sto­re­sø­ster So­fie Kirk Kri­sti­an­sen.

Så me­get de­sto mere på­kal­der OL­bil­let­ten respekt, me­ner han.

»Hun har ’fjol­let’ mere rundt end si­ne ae­l­dre sø­sken­de, der re­la­tivt hur­tigt fandt en vej i til­va­e­rel­sen. Der var in­gen, der for seks år si­den i de­res sun­de fornuft vil­le si­ge, at hun vil­le kom­me med til OL i 2016. Der skal sam­les rig­tig man­ge po­int rundt om­kring til dres­sursta­ev­ner over he­le ver­den, og der har Agnete alt­så pra­este­ret på li­ge fod med al­le an­dre. Der hja­el­per det ikke at va­e­re Lego-ar­ving,« si­ger Sø­ren Jakob­sen. Stolt far Selv­om Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen har nog­le af Dan­marks stør­ste stut­te­ri­er og har le­ve­ret heste til fle­re dan­ske OL-dres­sur­ryt­te­re, så ri­der Agnete Kirk Thin­g­gaard på sin egen he­st. ha­ve pen­ge bag sig, men det er på in­gen må­de nok. Det er set of­te, at folk kø­ber dy­re heste, som al­drig er ble­vet til no­get. Der lig­ger man­ge års hårdt ar­bej­de og rig­tig, rig­tig me­get surt slid bag den her ud­ta­gel­se,« si­ger Anna Ka­sprzak.

»Min far har rig­tig man­ge heste, ja. Men man skal jo fin­de en he­st, hvor bå­de ke­mi­en, stør­rel­sen og he­le den må­de, he­sten er ud­dan­net, pas­ser til ens ri­destil. Men vi har jo for­skel­li­ge se­tup. Han har jo sit se­tup med en an­den ryt­ter (Da­ni­el Ba­ch­mann An­der­sen, der er re­ser­ve på OL-dres­sur­hol­det, red.), der og­så har va­e­ret med i kam­pen om ud­ta­gel­sen. Og jeg har mit se­tup med min stald og mi­ne heste,« for­kla­rer hun.

»Han er me­get stolt og glad, helt sik­kert. Som en­hver an­den far vil­le va­e­re. Og han føl­ger mig ta­et, hvil­ket han har gjort gen­nem he­le min ri­de­kar­ri­e­re. Han er na­e­sten al­tid med til sta­ev­ner for at se og bak­ker 100 pro­cent op og har va­e­ret en rig­tig god støt­te i he­le ud­ta­gel­ses­ra­e­set,« si­ger Agnete Kirk Thin­g­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.