Nødråb fra krigs­ve­te­rans fa­mi­lie

BT - - NYHEDER -

der er gift med Flem­m­ings bror, St­ef­fen Højholdt An­der­sen.

Blo­di­ge trau­mer fra ud­sta­tio­ne­rin­ger i Ko­so­vo, Kir­gi­si­stan, Irak og Af­g­ha­ni­stan har sat sit pra­eg på Flem­m­ing Højholdt An­der­sen, som er bo­sid­den­de i Ran­ders. Selv­mord­s­tan­ker vend­te til­ba­ge Han modt­og an­gi­ve­ligt psy­ko­lo­gisk og me­di­cinsk be­hand­ling, da han kom hjem fra Af­g­ha­ni­stan i 2011. I en kort pe­ri­o­de fik han det så godt, at han be­gynd­te at åb­ne op over for sin mor. Hen­ri­et­te Højholdt ved ikke, hvor­når Flem­m­ings be­hand­ling blev stop­pet, men fak­tum er, at selv­mord­s­tan­ker­ne be­gynd­te at ven­de til­ba­ge, da han blev over­ladt til sig selv.

Flem­m­ing Højholdt An­der­sen er blot den se­ne­ste i ra­ek­ken af krigs­ve­te­ra­ner, der har tru­et med mord, selv­mord og an­dre van­vids­hand­lin­ger. Se­ne­st var der bal­k­an­ve­te­ra­nen Lars Kragh, som på be­sti­alsk vis dra­eb­te si­ne fora­el­dre med øk­se og knyt­na­e­ve­slag for der­ef­ter at kø­re rundt med li­ge­ne i sin grå VW Golf.

Mens en del krigs­ve­te­ra­ner li­der af vrang­fo­re­stil­lin­ger, så tra­ek­ker Flem­m­ing Højholdt An­der­sen sig til­ba­ge, når han er sam­men med man­ge men­ne­sker. Sid­ste jul måt­te han mel­de af­bud til en stor fa­mi­lie­sam­men­komst – han mag­te­de det sim­pelt­hen ikke. El­sker at va­e­re sam­men med nie­ce »På en god dag er Flem­m­ing en char­mør og har et dej­ligt smil. St­ef­fen (Flem­m­ings bror, red.) og jeg har en lil­le dat­ter, som han el­sker at va­e­re sam­men med. Han er en blød fyr in­derst in­de, men han er og­så sol­dat og har en rå men­ta­li­tet. Vi har en stor fa­mi­lie, og han er ikke glad, hvis he­le fa­mi­li­en er sam­let. Det bli­ver for me­get for ham, og så bli­ver han va­ek. Det er kun, hvis det er de na­er­me­ste – hans sø­sken­de og mor – der er sam­let, at han duk­ker op,« forta­el­ler Hen­ri­et­te Højholdt.

Flem­m­ing Højholdt An­der­sen har al­drig for­talt om de gru­som­me ting, han har op­le­vet som sol­dat. Ef­ter sit se­ne­ste selv­mord­s­for­søg er han nu ind­lagt, og fa­mi­li­en har ikke va­e­ret i kon­takt med ham, si­den han blev fun­det i sko­ven.

»Vi fryg­ter, at det sker igen. Som på­rø­ren­de sav­ner vi nog­le red­ska­ber til at ta­ck­le det,« si­ger Hen­ri­et­te Højholdt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.