Fy­rer 1.577 rek­to­rer

BT - - NYHEDER -

Som det er nu, har pra­esi­den­ten kun ce­re­mo­ni­el be­tyd­ning, hvor­i­mod Erdogan vil få mere udø­ven­de magt, hvis et pra­esi­den­ti­elt sy­stem bli­ver ind­ført De­niz Se­rin­ci, Tyr­ki­et-ken­der UD­RENS­NING De tyr­ki­ske ud­dan­nel­sesmyn­dig­he­der har be­or­dret 1.577 rek­to­rer på al­le hø­je­re la­e­re­an­stal­ter fjer­net, rap­por­te­rer det tyr­ki­ske me­die TRT. Det er se­ne­ste skridt i en om­fat­ten­de ud­rens­ning ef­ter kup­for­sø­get i we­e­ken­den.

Or­dren ga­el­der bå­de stats­li­ge og pri­va­te uni­ver­si­te­ter. Tid­li­ge­re på da­gen i går lød det fra ud­dan­nel­ses­mi­ni­ste­ri­et, at 15.200 an­sat­te i sek­to­ren bli­ver sus­pen­de­ret.

Mi­ni­ste­ri­et har og­så ta­get li­cen­ser­ne fra 21.000 pri­vatsko­lela­e­re­re.

»21.000 la­e­re­re, som ar­bej­der på pri­va­te skoler, har få­et fra­ta­get de­res li­cen­ser. Tip om, at dis­se men­ne­sker i man­ge til­fa­el­de har for­bin­del­se til ter­r­orak­ti­vi­te­ter, er ta­get med i over­vej­el­ser­ne,« skri­ver mi­ni­ste­ri­et.

Det ud­dy­bes ikke, hvad der me­nes med ter­r­orak­ti­vi­te­ter.

Pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gans re­ge­ring har sagt, at al­le kup­for­sø­gets bag­ma­end og del­ta­ge­re kom­mer til at be­ta­le en høj pris. Han har selv åb­net for en de­bat om ind­fø­rel­se af døds­straf. Be­trag­ter Gü­len som bag­mand Erdogan har ikke lagt skjul på, at han be­trag­ter sin ae­r­kefjen­de Fe­tul­lah Gü­len, der er bo­sat i USA, som bag­mand for kup­pet.

Den 75-åri­ge tid­li­ge­re imam har via Gü­len­be­va­e­gel­sen ind­fly­del­se i sto­re de­le af det tyr­ki­ske sam­fund. Og­så i ud­dan­nel­ses­sek­to­ren.

Tyr­ki­ets re­ge­ring til­ba­ge­kald­te i går al­le tv- og ra­di­o­li­cen­ser, der er ud­stedt til me­di­er, som er knyt­tet til Fe­tul­lah Gü­len. Det er ikke før­ste gang, at re­ge­rin­gen for­sø­ger at knu­se me­di­er med for­bin­del­se til Gü­len.

Mel­din­gen om ud­rens­ning på skoler og uni­ver­si­te­ter kom­mer i for­la­en­gel­se af fle­re lig­nen­de or­drer i an­dre sek­to­rer.

Tid­li­ge­re er der ble­vet ryd­det ge­val­digt op i ha­e­ren, po­li­ti­et, retsva­es­net og en ra­ek­ke mi­ni­ste­ri­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.