Ja, smyk­ke­loven har haft en stor ef­fekt

BT - - NYHEDER -

PETER KOFOD POULSEN

lo­gisk at kig­ge på, hvad vi kan gø­re for at stram­me ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken yder­li­ge­re. Vi ved, at smyk­ke­loven har en ef­fekt. Og det er kun helt ret­fa­er­digt, at man selv be­ta­ler så me­get som mu­ligt af sit eget op­hold i Dan­mark, før man går til sta­ten for at få hja­elp. I det op­rin­de­li­ge for­slag var be løbs gra­en­sen 3.000 kr. – men an­dre par­ti­er fik kol­de fød­der på grund af in­ter­na­tio­nalt pres, og så blev det til 10.000 kr.

DET ER HELT

vig­tigt sig­nal at sen­de til flygt­nin­ge, at man selv­føl­ge­lig har en for­plig­tel­se til at for­sør­ge sig selv, hvis man har mu­lig­he­den for det – det for­ven­ter vi og­så af dan­sker­ne. Hvis man f.eks. ejer va­er­di­er i sit hjem­land, så er det helt åben­lyst, at man må sa­el­ge dem først og bru­ge pen­ge­ne på sit op­hold i Dan­mark, før man kan be­de om pen­ge.

DET ER ET

vi har la­vet på ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken, har haft en ef­fekt på an­tal­let af flygt­nin­ge, der sø­ger her­til. Vi kan se, at Dan­mark, som er et af de lan­de, der har stram­met me­get op en hel del gan­ge det se­ne­ste år, har haft en min­dre til­strøm­ning end vo­res na­bo­lan­de og an­dre lan­de, som har for­sømt at stram­me op. Men vi er ikke i mål end­nu. Vi har den am­bi­tion, at vi skal se en re­el ned­gang i an­tal­let af folk, der kom­mer til Dan­mark for at sø­ge asyl, og vi mod­ta­ger sta­dig­va­ek alt for man­ge. Det an­tal øn­sker vi at brin­ge ned, og så er det klart, at det er vig­tigt, at vi har et fast fo­kus på at fo­re­ta­ge nye stram­nin­ger.

AL­LE DE STRAM­NIN­GER,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.