Nej, rige flygt­nin­ge er en DF-fan­ta­si

BT - - NYHEDER -

RASMUS NORDQVIST

man har la­vet, for­di man vil vir­ke stram og hård og sør­ge for, at folk over­ho­ve­det ikke har lyst til at sø­ge om be­skyt­tel­se i Dan­mark. At DF nu vil stram­me loven yder­li­ge­re, ef­ter loven på et halvt år kun er ble­vet an­vendt én gang, er ba­re en un­der­streg­ning af, at det er tom sym­bol­po­li­tik. Hvis man ikke øn­sker, at flygt­nin­ge skal sø­ge her­til, så må man gri­be det an på an­dre må­der – og det vil DF jo og­så ger­ne. Det er en sva­er dis­kus­sion at ha­ve med DF, for de me­ner jo, at in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner er for­ker­te. Men hvis man la­ver lov­giv­ning, må det va­e­re for at op­nå et re­sul­tat, og det re­sul­tat skal va­e­re di­rek­te for­an­le­di­get af den lov. Det er sym­bol­po­li­tik, for­di vi prø­ver at skra­em­me no­gen va­ek, og når loven kun er ble­vet brugt én gang på et halvt år, så vi­ser det, at den ikke kan bru­ges. Folk kom­mer ikke med de va­er­di­er, som man hav­de en fan­ta­si om.

SMYK­KE­LOVEN ER SYMBOLLOVGIVNING,

ha­ve det til at hand­le om fast ejen­dom i hjem­lan­de­ne. Und­skyld mig, men man kan alt­så ikke sa­el­ge et hus i Alep­po li­ge for ti­den med de bom­ber, der fal­der – og det sam­me ga­el­der i Af­g­ha­ni­stan, hvor Ta­le­ban er frem­me igen. Det er jo der­for, at de flyg­ter. Rige flygt­nin­ge ta­ger et fly til Pa­ris el­ler Lon­don. Folk kom­mer til Dan­mark for at få be­skyt­tel­se. De er lø­bet fra alt, de ejer og har, med li­vet som ind­sats – så det er en for­skru­et må­de, DF ser på de men­ne­sker på. De me­ner ikke, at vi skal ta­ge vo­res del af an­sva­ret og va­e­re en del af at lø­se de glo­ba­le pro­ble­mer.

DF VIL OG­SÅ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.