Se­xo­log: Gril­len er den nye po­tens­for­la­en­ger

BT - - NYHEDER -

KØNSROLLER Når som­me­ren vi­ser sig fra sin go­de si­de, og gril­len fin­des frem, er der ikke tvivl om rol­le­for­de­lin­gen hjem­me hos 3Fer­ne. Knap 4 ud af 5 ma­end ta­en­der og pas­ser al­tid el­ler of­test gril­len, når ko­te­let­ter­ne og pøl­ser­ne skal ste­ges. Mere end en tred­je­del af kvin­der­ne snit­ter sa­la­ten og skra­el­ler kar­to­f­ler­ne.

Det vi­ser en un­der­sø­gel­se, som Ana­ly­se Dan­mark har la­vet for Fag­bla­det 3F. Tid­li­ge­re var det bi­len Se­xo­log og psy­ko­te­ra­pe­ut Ti­na­mia Wang Jør­gen­sen me­ner, at gril­len er ble­vet den nye po­tens­for­la­en­ger. Før var det bi­len. Nu hand­ler det om at ha­ve den stør­ste grill.

»Gril­len la­e­ner sig op ad at ha­ve den stør­ste pik. Ma­en­de­ne kan sti­ve de­res po­tens af bag gril­len,« si­ger Ti­na­mia Wang Jør­gen­sen og til­fø­jer:

»Hvis man­den kan få lov til at vi­se sin po­tens og sin styr­ke ved at stå ved sin grill, og kvin­den kan be­un­dre ham, og han kan vi­se, at han kan no­get på den grill, så er flir­ten dér.« Der er og­så no­get tek­nisk For Ken­neth Re­i­ni­cke, der er køns­for­sker med sa­er­ligt fo­kus på ma­end på Roskil­de Uni­ver­si­tet, er un­der­sø­gel­sens re­sul­tat ikke over­ra­sken­de. Og han er enig med se­xo­lo­gen.

»Tal­le­ne si­ger no­get om ma­end og ma­skuli­ni­tet. Det tek­ni­ske til­tra­ek­ker man­ge ma­end. Der er et fa­re­mo­ment, en ild, der skal ta­en­des, og en var­me, der skal sty­res kor­rekt,« si­ger Ken­neth Re­i­ni­cke til Fag­bla­det 3F.

Ti­na­mia Wang Jør­gen­sen på­pe­ger, at tal­le­ne og­så kan va­e­re et ud­tryk for de for­skel­li­ge fy­si­o­lo­gi­ske be­hov, som ma­end og kvin­der har.

»Ma­end sy­nes må­ske, det er fedt at stå ale­ne med en ba­jer over gril­len, for­di de ikke or­ker at hø­re på kvin­desnak. Må­ske vil ma­en­de­ne hel­le­re pas­se sig selv, mens kvin­der­ne knev­rer og la­ver sa­lat,« si­ger Ti­na­mia Wang Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.