’Hun el­ske­de ba­re ikke sig selv nok’

Fem år ef­ter Amy Wi­ne­hou­ses død ta­ler hen­des eks­mand ud

BT - - NYHEDER -

SKYLD san­ge­ren til her­o­in, som de beg­ge var af­ha­en­gi­ge af un­der he­le for­hol­det.

Ef­ter de to blev skilt, holdt de kon­tak­ten ved li­ge, og Amy Wi­ne­hou­se be­søg­te blandt an­det Bla­ke Fi­el­derCi­vil, da han sad fa­engs­let i 27 må­ne­der for et over­fald. Og det var un­der dis­se be­søg, at det gik op for Bla­ke Fi­el­der-Ci­vil, at Amy Wi­ne­hou­se var af­ha­en­gig af den al­ko­hol, som si­den skul­le slå hen­de ihjel. Al­le om­kring hen­de har et an­svar »Det var for­fa­er­de­ligt at va­e­re vid­ne til. Det var så ty­de­ligt, at hun var al­ko­ho­li­ker. Amy drak seks-syv små mi­ni­a­tu­re­fla­sker med sp­rut hver dag. Det var den ene­ste må­de, hun kun­ne bil­de sig selv ind, at hun hav­de kon­trol over si­tu­a­tio­nen. Det var som at se en, der er af­ha­en­gig af ry­ge­hero­in, bil­de sig selv ind, at det var okay, så la­en­ge det ikke var sprøjtet ind i årer­ne,« si­ger Bla­ke Fi­el­derCi­vil.

Al­le, der le­ve­de om­kring Amy Wi­ne­hou­se, har iføl­ge Bla­ke Fi­el­derCi­vil et an­svar for, hvad der ske­te med san­ge­ren. Og det in­klu­de­rer ham selv.

»Jeg tror, at Amys død var et selv­mord. Ef­ter så man­ge års druk må hun ha­ve vidst, at hun drak langt mere, end hun kun­ne hånd­te­re. Må­ske for­ven­te­de hun, at no­gen kom og stop­pe­de hen­de. I ste­det blev hun ef­ter­ladt til at drik­ke sig selv ihjel i sit hus,« si­ger Bla­ke Fi­el­der-Ci­vil.

Iføl­ge ham hav­de folk for travlt med at gla­e­de sig over, at Amy var kom­met ud af sit her­o­in­mis­brug. Det fik dem til at over­se, hvor me­get ar­bej­de der sta­dig­va­ek skul­le gø­res, in­den hun var rask.

Bla­ke Fi­el­der-Ci­vil, som i dag er far til to børn, me­ner dog, at en gravi­di­tet kun­ne ha­ve red­det Amy Wi­ne­hou­ses liv, men det var hen­des ha­er­ge­de krop sim­pelt­hen ikke i stand til.

»Hvis hun hav­de tro­et, at hun var gravid, var hun stop­pet med at drik­ke med det sam­me. Det vil­le ha­ve red­det hen­de, for jeg tror, at hun in­derst in­de led­te ef­ter en grund til at stop­pe med at gø­re sig selv så ondt,« si­ger Bla­ke Fi­el­der Ci­vil og slut­ter: AMY JADE WI­NE­HOU­SE

»Hun el­ske­de ba­re ikke sig selv nok til at gø­re det ale­ne.«

San­ge­r­in­den Amy Wi­ne­hou­se dø­de af al­ko­hol­for­gift­ning i 2011. Hun blev 27 år gam­mel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.