Få mere luft i bud­get­tet

BT - - NYHEDER -

PLUS PÅ KONTOEN Det kan va­e­re sva­ert at kom­me over­tra­ek­ket til livs, når først der er mi­nus på kontoen. Men med få enk­le greb kan du ska­be stør­re øko­no­misk rå­de­rum uden at skul­le sco­re en løn­for­hø­jel­se el­ler ha­ve pen­ge på lom­men nu og her.

Et af de bed­ste va­er­k­tø­jer er at sty­re dit bud­get. Det er nem­lig ikke nok at ud­fyl­de et om­sta­en­de­ligt bud­get­ske­ma, hvis du ikke bru­ger det til no­get, for­kla­rer Lou­i­se Skjøds­holm, der er kon­su­lent i fi­nan­si­elt for­brug hos Pen­ge- og Pen­sions­pa­ne­let.

»Det er vig­tigt, at man bru­ger sit bud­get ak­tivt. Så har man nem­me­re ved at over­vå­ge og kon­trol­le­re ud­s­ving i sin øko­no­mi,« si­ger hun. Und­gå over­tra­ek med over­blik Der­for skal du al­tid ta­ge et kig på dit bud­get, hvis der sker sto­re aen­drin­ger i dit liv, som kan på­vir­ke din øko­no­mi. Det kan for ek­sem­pel va­e­re jobs­kif­te el­ler skils­mis­se. Men der er og­så en an­den god tom­mel­finger­re­gel for, hvor­når du bør gen­nem­gå bud­get­tet, si­ger Lou­i­se Skjøds­holm. »Hvis du hver ene­ste må­ned lø­ber tør for pen­ge, og hvis der of­te duk­ker reg­nin­ger op, som du ikke hav­de for­ud­set, kan det va­e­re tegn på, at du skal gen­nem­gå dit bud­get,« for­kla­rer Lou­i­se Skjøds­holm.

Hvis du of­te står med en tom kon­to sidst på må­ne­den, selv om det så ud til, at der var pen­ge nok ved må­ne­dens be­gyn­del­se, kan du bru­ge din net­bank på to må­der for at und­gå over­tra­ek­ket i frem­ti­den.

»For det før­ste er det vig­tigt lø­ben­de at hol­de øje med, hvor­dan det står til med din sal­do. De fle­ste bli­ver bed­re til at sa­et­te far­ten på for­bru­get ned, når de na­er­mer sig de rø­de tal,« si­ger Lou­i­se Skjøds­holm.

»Det er og­så en rig­tig god idé at bru­ge det va­er­k­tøj, de fle­ste net­ban­ker har, hvor de de­ler dit for­brug op i fle­re ka­te­go­ri­er, som ’fa­ste ud­gif­ter’, ’café­be­søg’, ’bo­lig’ og så vi­de­re,« si­ger An­ne Kja­er, der er øko­no­misk rådgiver i fi­nans­hu­set Ar­vad. Køb stort ind én gang om ugen Ved at gå di­ne ka­te­go­ri­er igen­nem får du let syn for sa­gen, hvis en ka­te­go­ri er stør­re, end du tro­e­de.

»Må­ske bru­ger man uhen­sigts­ma­es­sigt man­ge pen­ge på mad, for­di man hand­ler hver an­den dag, el­ler der sni­ger sig en to go-kaf­fe med hver dag. Det er nem­me­re at se møn­ste­ret, hvis man kig­ger på he­le må­ne­den,« si­ger An­ne Kja­er.

Hvis en ka­te­go­ri fyl­der uven­tet me­get, bli­ver det nem­me­re at ta­ge fat om pro­ble­mets rod, når man ser det sort på hvidt.

»Må­ske skal man nø­jes med at kø­be stort ind én gang om ugen el­ler sa­et­te et mak­si­mum for, hvor tit man må ta­ge en ju­i­ce med på far­ten. Det kan fri­gø­re man­ge pen­ge på års­ba­sis,« si­ger An­ne Kja­er.

Det kan og­så fri­gø­re pen­ge, hvis du en gang om året ta­ger dig tid til at gen­nem­gå di­ne fa­ste ud­gif­ter.

Ind­hent for ek­sem­pel nye til­bud på for­sik­rin­ger, og sam­men­lign pri­sen på dit in­ter­net og dit tv-abon­ne­ment med kon­kur­ren­ter­nes til­bud. Du kan og­så prø­ve at pres­se ban­ken til en la­ve­re ren­te på dit lån.

Fi­nans­hu­set Ar­vad vur­de­rer, at kon­kur­ren­cen på bå­de for­sik­ring, bank og in­ter­net/tv-mar­ke­det er så hård, at der of­te kan spa­res pen­ge ved at skif­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.