Nsvar ngreb

BT - - NYHEDER -

til Tys­kland som flygt­ning – som uledsa­get min­dre­årig – og har va­e­ret pla­ce­ret hos en ple­je­fa­mi­lie i den na­er­lig­gen­de by Och­sen­furt.

Man­ge uledsa­ge­de min­dre­åri­ge li­der af po­st­trau­ma­tisk stres­ssyn­drom. In­gen tegn på for­bin­del­se Iføl­ge Her­r­mann er der in­gen tegn på, at der er for­bin­del­se mel­lem den mi­li­tan­te grup­pe Is­la­misk Stat (IS) og den 17-åri­ge af­g­han­ske dreng. Po­li­ti­et me­ner, at han hand­le­de på egen hånd.

Ikke de­sto min­dre ha­ev­der den mi­li­tan­te grup­pe, at den un­ge af­g­han­ske flygt­nin­ged­reng bag an­gre­bet var en af grup­pens kri­ge­re.

Tirs­dag ef­ter­mid­dag of­fent­lig­gjor­de et af Is­la­misk Stats nyheds­me­di­er en vi­deo med den un­ge mand, som an­greb tog­pas­sa­ge­rer­ne.

I vi­deo­en si­ger den 17-åri­ge af­g­ha­ner, at han vil ud­fø­re et selv­mord­s­an­greb.

Den un­ge mand si­ger på vi­deo­en, at sol­da­ter fra Is­la­misk Stat vil ram­me van­tro i de­res hjem, de­res by­er og i luft­hav­ne, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Ger­nings­man­den var i stand til at for­la­de to­get, hvor­ef­ter po­li­ti­et jag­te­de ham. Un­der jag­ten skød og dra­eb­te de ham

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.