Dan­mark

BT - - KULTUR -

Her er al­le ot­te ’valg­løf­ter’, som webs­i­den skit­se­rer:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I en pres­se­med­del­el­se, ci­te­ret på NME, ly­der det:

»Ali­ce Coo­per er tra­et af re­to­rik­ken – mud­der­kast­nin­gen og me­di­e­hyste­ri­et. Nu hol­der han sin slan­ge i bu­ret og sin gu­il­lo­ti­ne på la­ge­ret og sa­et­ter folk over sin kar­ri­e­re. Ali­ce Coo­per øn­sker at bli­ve valgt.«

»Han be­der si­ne ame­ri­kan­ske med­bor­ge­re, si­ne en­gel­ske ven­ner og al­le dem ver­den over, der har mi­stet tro­en på de­res le­de­re, om at til­slut­te sig The Wild Par­ty,« fort­sa­et­ter pres­se­med­del­el­sen. Ny ver­sion af ’Elected’ »Ali­ce Coo­per ta­ger sig af de hver­dags­pro­ble­mer, som bli­ver dis­ku­te­ret blandt al­me­ne kvin­der og ma­end – de al­min­de­li­ge, an­sta­en­digt hårdt ar­bej­den­de (og ro­ck­en­de) men­ne­sker, han mø­der og un­der­hol­der hver dag, når han spil­ler 100 kon­cer­ter ver­den om­kring he­le året ud.

Na­tur­lig­vis har Coo­per, som i ju­ni be­søg­te Fa­engs­let i Hor­sens som en del af Hol­lywood Vam­pi­res, ud­gi­vet en ny ver­sion af sit 1972-hit ’Elected’. No­get kun­ne der­for ty­de på, at kampag­nen blot er en del af et ’sne­digt’ mar­ke­tings­tunt, selv­om den al­dren­de ro­ck­er om no­get er et li­ge så godt al­ter­na­tiv til pra­esi­dent­tjan­sen i hjem­lan­det som Do­nald Trump. Ali­ce Coo­per er tra­et af re­to­rik­ken – mud­der­kast­nin­gen og me­di­e­hyste­ri­et. Nu hol­der han sin slan­ge i bu­ret og sin gu­il­lo­ti­ne på la­ge­ret og sa­et­ter folk over sin kar­ri­e­re. Ali­ce Coo­per øn­sker at bli­ve valgt

Få san­ger Bri­an Jo­hn­son til­ba­ge i AC/DC Sør­ge for en slan­ge i al­le kruk­ker No mo­re pen­cils, no mo­re books (ci­tat fra Coo­per-san­gen ’School’s Out’)

Få Lem­mys an­sigt mejs­let ind i Mo­unt Rus­h­mo­re

Peter Sel­lers’ an­sigt på den bri­ti­ske £20-sed­del Kop­hol­de­re ved al­le flysa­e­der Ver­den­s­oms­pa­en­den­de for­bud imod at snak­ke un­der fil­men i bi­o­gra­fen

Ver­den­s­oms­pa­en­den­de for­bud imod sel­fies – und­ta­gen på den år­li­ge ’sel­fie-dag’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.