Bad boy Bod­nia

BT - - TV -

”Selv­om fil­men im­po­ne­rer med so­lidt sku­e­spil, sor­te hu­mo­ri­sti­ske indslag og ma­cho-mø­der-mus at­ti­tu­der, så er hi­sto­ri­en al­li­ge­vel for ba­nal til at vir­ke som an­det end en slin­gre­tur over til na­e­ste action-høj­de­punkt,” lød den lunk­ne kon­klu­sion fra BT’s an­mel­der Ro­nald Lind­k­vist, der gav ”Gam­le ma­end i nye bi­ler” tre stjer­ner i 2002. Og det var fak­tisk en af de mere po­si­ti­ve an­mel­del­ser, men den hår­de med­fart til trods trak fil­men al­li­ge­vel mere end 330.000 dan­ske­re i bi­o­gra­fen. Kim Bod­nia er til­ba­ge i rol­len som Ha­rald fra fil­men ”I Ki­na spi­ser de hunde” fra 1999. I 2’eren er han net­op ble­vet løsladt, men bli­ver straks min­det om, at han har en stør­re ga­eld, der skal be­ta­les pron­to. Des­u­den får han til op­ga­ve af sin dø­en­de ple­je­far, Mun­ken, at fin­de fa­rens rig­ti­ge søn Lud­vig. Ha­rald hy­rer si­ne ven­ner, de to kok­ke Peter og Martin, til at hja­el­pe med at be­fri Lud­vig fra et svensk fa­engsel. Ef­ter­føl­gen­de plan­la­eg­ger de to søn­ner at la­ve et bank­rø­ve­ri Med­vir­ken­de: In­struk­tion:

”Gam­le ma­end i nye bi­ler” er skre­vet af An­ders Thomas Jen­sen, der må reg­nes som ny­e­re dansk films mest suc­ces­ri­ge ma­nuskipt­for­fat­ter. Han fik sit gen­nem­brud i 1999, da han vandt en Oscar for kort­fil­men ”Val­gaf­ten”. Foto: TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.