Pip­pa Mid­dle­ton skal gif­tes

BT - - NYHEDER -

BRYLLUP ha­ve fun­det sted, mens par­ret var i La­ke Di­stri­ct i det nor­døst­li­ge Eng­land. Genop­tog for­hol­det De ny­for­lo­ve­de var ka­e­re­ster i 2012, men for­hol­det holdt ikke, og Pip­pa fandt i ste­det sam­men med bank­man­den Ni­co Ja­ck­son. Det var ef­ter, at det for­hold slut­te­de ef­ter tre år, at hun og Ja­mes genop­tog for­bin­del­sen.

Før hen­des Ale­xan­der McQu­e­enkla­ed­te po­po blev ’the talk of the town’, hav­de den yng­ste Mid­dle­ton­sø­ster le­vet en tem­me­lig ano­nym til­va­e­rel­se. Ef­ter uni­ver­si­te­tet fik hun job i fora­el­dre­nes fir­ma Par­ty Pie­ces, der, som nav­net an­ty­der, sa­el­ger festar­tik­ler.

Fra den ene dag til den an­den blev hun kendt. ’Pip­pa­ma­nia’ greb ikke ale­ne den bri­ti­ske, men og­så den ame­ri­kan­ske pres­se, og der gik ikke la­en­ge, før hun fik sig en lu­kra­tiv bo­gaf­ta­le. Men par­ty-plan­la­eg­nings­bo­gen ’Ce­le­bra­te’ gik ikke så godt som ven­tet. Fak­tisk var den et fl­op. Hun fik og­så en klum­me i The Te­le­graph, der blev drop­pet ef­ter et halvt år. Og­så hen­des mo­desans – el­ler man­gel på sam­me – var me­get ud­ska­eldt; der er som be­kendt ikke langt mel­lem ka­er­lig­hed og had. Kon­ge­li­ge blom­ster­børn? Nu er hun i va­el­ten igen.

Bri­ti­ske me­di­er har allerede ud­råbt den sto­re dag til årets bryllup, og det er der fle­re grun­de til. Man­ge

SOLEN I DAG MÅNEN I DAG

kryd­ser fin­gre for, at Pip­pas be­røm­te sto­re­sø­ster vil gen­ga­el­de tje­ne­sten og tra­ek­ke i en bru­depi­gekjo­le. Så er der hen­des kon­ge­li­ge nevø og nie­ce – prins Ge­or­ge og prin­ses­se Char­lot­te. Skal de mon va­e­re blom­ster­børn?

Og en­de­lig har Ja­mes en be­rømt og be­ryg­tet lil­le­bror, Spen­cer, der har med­vir­ket i fle­re re­a­li­tys­how. Vi gla­e­der os allerede...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.