Ke­vin ka­em­per for F1-job­bet

Mens fle­re og fle­re For­mel 1-stjer­ner får for­la­en­get de­res kon­trak­ter, hol­der Re­nault fortsat Ke­vin Magnus­sen hen i uvis­hed

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Re­mar | da­lu@spor­ten.dk

Re­nault vil end­nu ikke ud­ste­de job­ga­ran­ti til de­res dan­ske ra­cer­kø­rer, Ke­vin Magnus­sen. Kon­trak­ter­ne er el­lers så småt ved at bli­ve skre­vet un­der an­dre ste­der i For­mel 1, hvor fin­ske Ki­mi Räik­kö­nen se­ne­st for­la­en­ge­de med Fer­ra­ri.

Men hos Re­nault har de ikke travlt med at for­la­en­ge kon­trak­ten med den 23-åri­ge dan­ske ra­cer­kø­rer, der fo­re­lø­big har sco­ret For­mel 1-tea­mets ene­ste VM-po­int i den­ne sa­e­so­nen.

Det forta­el­ler Re­naults pres­se­chef An­dy Sto­bart til BT.

»Det er alt for tid­ligt for os at be­gyn­de at dis­ku­te­re, hvad der skal ske na­e­ste år. Vi er mere fo­ku­se­re­de på i år og re­sten af sa­e­so­nen. Vi er kun halvvejs, så det er alt for tid­ligt,« si­ger han på spørgs­må­let om, hvor­når Re­nault ven­tes at tra­ef­fe en be­slut­ning om dan­ske­rens frem­tid.

»Der er in­tet kon­kret fra vo­res si­de, og re­sten er ba­re spe­ku­la­tion,« til­fø­jer An­dy Sto­bert og ta­ger pu­sten ud af de ryg­ter, der den se­ne­ste tid har sat Re­nault i for­bin­del­se med ta­len­ter­ne Stof­fel Van­do­or­ne fra McLa­ren og Re­nu­alts nu­va­e­ren­de re­ser­ve Este­ban Ocon som mu­li­ge af­lø­se­re for Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer i 2017. Frem­tids­op­tion BT har og­så for­søgt at få en kom­men­tar fra Ke­vin Magnus­sen selv. Men den dan­ske For­mel 1-kø­rer har in­tet nyt at til­fø­je om sin frem­tid hos Re­nault, hvor en ny kon­trakt er Ke­vin Magnus­sens ab­so­lut­te før­ste­pri­o­ri­tet.

Men alt sam­men af­ha­en­ger af Re­nault, der har en så­kaldt frem­tids­op­tion på dan­ske­ren - alt­så har Re­nault første­ret på at for­la­en­ge med dan­ske­ren, ind­til op­tio­nen ud­lø­ber på et gi­vent tids­punkt. Da­to­en for, hvor­når Re­nault se­ne­st skal gi­ve Ke­vin Magnus­sen et svar om frem­ti­den, for­bli­ver dog en hem­me­lig­hed, fast­slår Re­naults pres­se­chef til BT.

»Det er et pri­vat an­lig­gen­de mel­lem os og Ke­vin Magnus­sen,« si­ger An­dy Sto­bart.

BTs For­mel 1-kor­re­spon­dent, Peter Ny­gaard, vur­de­rer, at Ke­vin Magnus­sen får en afklaring tid­ligst i sep­tem­ber .

»Nor­malt ind­fri­es de her op­tio­ner 1. sep­tem­ber el­ler 1. ok­to­ber. Det er det tids­punkt, hvor man skal va­e­re klar til at ride ud over step­per­ne til na­e­ste sa­e­son. Det må og­så va­e­re Ke­vin Magnus­sens si­tu­a­tion. Hvis det bli­ver se­ne­re, bli­ver han låst, og så en­der han i den si­tu­a­tion, han var i hos McLa­ren,« si­ger Peter Ny­gaard. Ke­vin må ven­te Det ly­der dog ikke helt us­and­syn­ligt, at Re­nault end­nu ikke fo­ku­se­rer på at skri­ve un­der med dan­ske­ren til den kom­men­de sa­e­son.

Det me­ner Jens Han­sen, For­mel 1-kom­men­ta­tor hos TV3 Sport.

»Det vil ikke over­ra­ske mig, hvis vi kom­mer langt hen på ef­ter­å­ret, før Ke­vin Magnus­sens frem­tid fal­der på plads. Det skal ses i ly­set af, at Re­nault li­ge nu er ude og re­k­rut­te­re op mod 100 mand til de­res fa­brik i En­sto­ne. De er me­get kon­cen­tre­re­de på at ska­er­pe de­res se­tup før na­e­ste sa­e­son,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Der­u­d­over er der en ra­ek­ke kø­re­re, som end­nu ikke har af­kla­ret de­res kon­trakt­for­hold. Re­nault kun­ne godt va­el­ge at gå ud og hen­te en kø­rer på nu­va­e­ren­de tids­punkt, men jeg tror, at de­res øko­no­mi­ske che­fer er mere fo­ku­se­ret på at få fa­brik­ken til at fun­ge­re op­ti­malt end på at hen­te sto­re kø­re­re til li­ge nu.«

Ke­vin Magnus­sen skal søn­dag med For­mel 1-fel­tet kø­re Un­garns Grand Prix på Hun­ga­r­or­ing.

Det er alt for tid­ligt for os at be­gyn­de at dis­ku­te­re, hvad der skal ske na­e­ste år. Vi er mere fo­ku­se­re­de på i år An­dy Sto­bert, pres­se­chef, Re­nault

FOTO: SCANPIX.

Ke­vin Magnus­sens bed­ste pla­ce­rin­ger i år er en sy­ven­de­plads i Rusland. Det er den ene­ste gang, Re­nault har få­et po­int i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.