Fal­kens fest

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

over nor­dir­ske Crus­a­ders og sik­re­de sig to op­gør mod de ru­ma­en­ske me­stre, Astra Gi­ur­giu, som sid­ste hurd­le in­den en ner­vepi­r­ren­de play­off-du­el om en plads i mil­li­onfor­ret­nin­gen Cham­pions Le­ague. Den hurd­le kan dog vi­se sig som me­get mere end et bump på vej­en. I en test­kamp tid­li­ge­re på som­me­ren tab­te FCK 0-1 til ru­ma­e­ner­ne, som mod­sat den hul­le­de nor­dir­ske de­fen­siv har en bag­ka­e­de støbt i mas­siv be­ton. I fi­re af ru­ma­e­ner­nes se­ne­ste fem op­gør er det endt 1-0 el­ler 1-1. Na­e­sten in­gen chan­cer »I al­le kam­pe er der na­e­sten in­gen chan­cer. De hol­der mod­stan­der­ne helt va­ek fra chan­cer. Så det bli­ver me­get ta­et, og så må vi hå­be, at vi kan få sco­ret et mål. Det bli­ver ikke nemt, hvis vi ta­ber 1-0 der­ne­de,« si­ger FCK-ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken, der kan gla­e­de sig over, at re­tur­kam­pen spil­les i Par­ken.

Han kun­ne li­ge­le­des gla­e­de sig over, at hans ser­bi­ske in­ve­ste­ring An­dri­ja Pav­lovic åb­ne­de sin kø­ben­havn­ske må­l­kon­to, og at An­dreas Cor­ne­li­us luf­te­de skarp­he­den med to scor­in­ger og et op­la­eg. De stør­ste ro­ser gik dog fortjent til Rasmus Falk, der funk­le­de i rol­len som of­fen­siv kre­a­tør og kan bli­ve en af­gø­ren­de brik i jag­ten på at lir­ke den ru­ma­en­ske de­fen­siv op. Eks­plo­si­vi­tet »Jeg må ro­se Rasmus Falk for si­ne ’twist and turns’. Han vi­ste eks­plo­si­vi­tet, når han fik bol­den. Det er me­get vig­tigt, at spil­le­re som ham bru­ger den fart og eks­plo­si­vi­tet, han har, og det gjor­de han godt,« si­ger Sol­bak­ken, der na­ep­pe kan se bort fra Falk’en, når FCKer­ne går på ba­nen i Ru­ma­e­ni­en i na­e­ste uge.

Her vil An­dreas Cor­ne­li­us og­så va­e­re i spil, selv­om kon­kur­ren­cen med ser­bi­ske An­dri­ja Pav­lovic og Fe­de­ri­co San­tan­der er ual­min­de­ligt hård.

Iføl­ge An­dreas Cor­ne­li­us bør kø­ben­hav­ner­ne va­e­re go­de nok til at sen­de Astra Gi­ur­giu ud i mør­ket, selv­om ru­ma­e­ner­ne sej­re­de i det ind­byr­des mø­de tid­li­ge­re på som­me­ren.

»Jeg sy­nes, at vi har go­de mu­lig­he­der for at gå vi­de­re. Jeg vil si­ge, at jeg er skuf­fet, hvis vi ikke går vi­de­re mod dem. Vi tab­te til dem, men jeg sy­nes, vi så nog­le mu­lig­he­der, og jeg sy­nes, vi er et godt hold.« En sid­ste op­ga­ve Lyk­kes det ven­ter en sid­ste op­ga­ve, in­den drøm­men om Cham­pions Le­agu­es grup­pe­spil er op­fyldt. Her kan der ven­tes mod­stand af ka­li­be­ren Olym­pi­akos, Red Bull Salz­burg og Cel­tic. Van­ske­li­ge men ikke umu­li­ge op­ga­ver med tan­ke på den trup, Stå­le Sol­bak­ken er ved at få til at spr­ud­le. Og hvor der li­ge nu er en im­po­ne­ren­de kon­kur­ren­ce.

Set i det lys blev Rasmus Falk i af­tes den helt sto­re vin­der. Og han lig­ner en vig­tig brik i den op­stil­ling, der om en uge skal ta­ge før­ste stik mod Astra Gi­ur­giu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.