Va­erd at vi­de om Astra Gi­ur­giu

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET VEN­TER FCK FC Kø­ben­havn står over for det ru­ma­en­ske mester­hold Astra Gi­ur­giu i tred­je kva­li­fi­ka­tions­run­de til Cham­pions Le­ague. Her er fem punk­ter om dan­sker­nes kom­men­de mod­stan­der.

1. Ka­ris­ma­tisk, fa­engs­let ejer

Astra Gi­ur­giu ejes af en­tre­pre­nø­ren Io­an Ni­cu­lae, som iføl­ge For­bes har sta­tus som ver­dens ri­ge­ste ru­ma­e­ner. I marts 2014 blev hans for­mue op­gjort til om­kring 1,2 mil­li­ar­der dol­lar. Han er dog ikke helt rund i kan­ten. I 2015 blev han idømt to års fa­engsel for ulov­lig fi­nan­si­e­ring af en pra­esi­dent­kampag­ne.

2. Ru­ma­ensk Ro­ma­rio

Hol­det be­står pri­ma­ert af ru­ma­e­ne­re, men har et sy­da­me­ri­kansk snit over sig med fi­re bra­si­li­a­ne­re sup­ple­ret af den po­rtu­gi­ske pro­fil og ve­te­ran Fi­lipe Teixeira, der tid­li­ge­re har spil­let i Pa­ris SG og i Pre­mi­er Le­ague. Klub­bens Ro­ma­rio er dog ikke bra­si­li­a­ner. Han er ru­ma­e­ner og ba­e­rer det ful­de navn Ro­ma­rio Fl­or­in Moise.

3. Har slå­et FCK i år

Det kø­ben­havn­ske tra­e­ner­team kan gla­e­de sig over, at no­get af for­be­re­del­ses­ar­bej­det allerede er på plads. Så sent som 3. juli mød­tes klub­ber­ne i en tra­e­nings­kamp. Her var det fak­tisk ru­ma­e­ner­ne, der vandt 1-0 på en scor­ing af po­rtu­gi­si­ske Fi­lipe Teixeira. FCK er ad­va­ret.

4. Lil­le­put med vok­se­va­erk

At Astra Gi­ur­giu vandt det ru­ma­en­ske mester­skab sid­ste år var lidt af en sen­sa­tion. Ind­til da hav­de klub­ben ikke no­gen na­ev­ne­va­er­dig plads i ru­ma­ensk fod­bold­hi­sto­rie, men det blev der la­vet om på, da klub­ben vandt mester­ska­bet ef­ter tre år i tra­ek med Steaua Buka­rest som guld­vin­de­re.

5. Nav­ne­for­vir­ring og sta­dionflyt­ning

Si­den grund­la­eg­gel­sen i 1921 har klub­ben haft ikke fa­er­re end 13 nav­ne. Se­ne­ste nav­ne­for­an­dring kom i 2012, da ejer Io­an Ni­cu­lae flyt­te­de klub­ben fra by­en Ploiesti til Gi­ur­giu. Ved sam­me an­led­ning fik klub­ben ny hjem­me­ba­ne: Ma­rin Anast­a­sovi­ci Sta­di­um med 8.500 sid­de­plad­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.