Ting, vi la­er­te af Su­per­liga-star­ten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Stå­le Sol­bak­ken er igen ved at ha­ve op­byg­get et slag­kraf­tigt mand­skab. På trods af sal­get af Ni­co­lai Jør­gen­sen og det even­tu­el­le salg af Thomas Dela­ney er bred­den og kva­li­te­ten hos kø­ben­hav­ner­ne så stor, at det er sva­ert at se, hvem der kan stop­pe dem i kam­pen om det dan­ske mester­skab. Lyngby blev slå­et 3-0 i sa­e­so­nens før­ste kamp, og sej­ren kun­ne sag­tens ha­ve va­e­ret stør­re. In­gen af spil­ler­ne er i tvivl om kon­cep­tet. Sta­er­ke ba­cks, drib­lesta­er­ke kan­ter, go­de ind­la­eg og ho­ved­støds­sta­er­ke an­gri­be­re. Det lig­ner en guld­kom­bi­na­tion. Den­ne sa­e­sons nye an­sig­ter i Su­per­liga­en er Hor­sens og Sil­ke­borg, der beg­ge bli­ver reg­net som fa­vo­rit­ter til at ry­ge ud af ra­ek­ken. Men beg­ge mand­ska­ber vi­ste i før­ste run­de, at de ikke over­gi­ver sig uden vi­de­re. Hor­sens im­po­ne­re­de mod AaB og hav­de sej­ren in­den­for ra­ek­ke­vid­de ind­til det 88. mi­nut. Bo Hen­rik­sens mand­skab skal nok få skra­bet nog­le po­int sam­men. Det sam­me ga­el­der Sil­ke­borg, der dog ikke pra­este­re­de li­ge­så godt som Hor­sens. Men ét en­kelt po­int i Oden­se mod OB vi­ser og­så, at midtjy­der­ne nok skal gø­re det bed­re, end hvad man­ge tror. Ef­ter en fin sa­e­son sid­ste år hav­de in­gen for­ud­set, at Vi­borg skul­le bli­ve ud­ra­de­ret og yd­my­get af FC Nord­s­ja­el­land i egen hu­le i sa­e­so­nens før­ste kamp. He­le 4-0 vandt Farum-klub­ben på over­be­vi­sen­de manér. Det har ikke set alt for godt ud i tra­e­nings­kam­pe­ne med tre ne­der­lag i tre kam­pe. Og nu med ne­der­lag i sa­e­so­nens før­ste kamp kan det ska­be en ne­ga­tiv spiral for Vi­borg. Tra­e­ner Jo­hn­ny Møl­by er­kend­te, at det var den dår­li­ge pra­e­sta­tion i hans tid som tra­e­ner i klub­ben, og der skal helst kraf­ti­ge for­bed­rin­ger til li­ge nu og her, hvis ikke det skal bli­ve et mørkt ef­ter­år for vi­bor­gen­ser­ne. Es­b­jerg er en klub i mod­vind for ti­den. Fy­rin­gen af Jo­nas Dal, ryg­ter om di­rek­tør-fy­ring og en be­sty­rel­se i op­løs­ning. 0-4-ne­der­la­get til Brønd­by i sa­e­son­pre­mi­e­ren hja­el­per ikke li­ge­frem på til­va­e­rel­sen, og der er in­gen tvivl om, at klub­bens nye tra­e­ner Co­lin Todd skal bru­ge tid på at ven­de sku­den, når det kom­mer til de sport­s­li­ge aspek­ter. Han kan ikke ha­ef­te for uro­en uden for ba­nen, men der er in­gen tvivl om, at der skal la­eg­ges en plan og kom­me ro på bøl­ger­ne hos ve­stjy­der­ne, hvis sa­e­so­nen ikke skal bli­ve en af de rig­tig lan­ge. Spørgs­må­let er, om klub­ben kan hi­ve sig selv op af sø­let. Det er la­en­ge si­den, at op­ti­mis­men har va­e­ret så stor, som den er i øje­blik­ket på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn. Ty­ske Ale­xan­der Zorniger har for­vand­let kul­tu­ren i Brønd­by med en ul­tra-ag­gres­siv spil­lestil, der gav po­te allerede i den før­ste kamp mod Es­b­jerg. Den over­va­el­den­de 4-0-sejr ska­ber for­vent­nin­ger, men der vil uden tvivl kom­me ud­fald hos de un­ge Brønd­by­spil­le­re. Det le­ver de nok med i Brønd­by. For det ser en­de­lig ud til, at klub­ben er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til spil­let på ba­nen og men­ta­li­te­ten i klub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.