Hå­bet le­ver

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KAMPKLAR mel­lem Qu­in­ta­na og Froo­me, le­ver. Det vur­de­rer Eu­rosports cy­kel­kom­men­ta­tor, Thomas Bay.

»Jeg for­ud­ser, at Qu­in­ta­na bli­ver bed­re og bed­re, og jeg for­ven­ter klart, at han prø­ver på no­get på de kom­men­de eta­per,« si­ger Bay.

»Nu bli­ver det me­get mere hans ty­pe løb. Solen er be­gyndt at ba­ge ned over fel­tet, vin­den har lagt sig, og høj­de­pro­fi­ler­ne er sav­tak­ke­de. Der er na­e­sten kun klas­si­ske bjerg­løb til­ba­ge. Det pas­ser Qu­in­ta­na godt.«

En del af for­kla­rin­gen bag Qu­in­ta­nas kva­ler så langt i lø­bet skal – iføl­ge Thomas Bay – fin­des i den kraf­ti­ge vind, der i Tou­rens an­den uge pi­ske­de ned over fel­tet – og isa­er tap­pe­de den let­te bjergs­put­nik for kra­ef­ter.

»Det kan godt va­e­re, at han form­ma­es­sigt er, hvor han skal va­e­re. Men de der to-tre da­ge i si­de­vin­den lagt sam­men med, at Ven­toux-eta­pen og­så fo­re­gik i bla­e­se­vejr, har sim­pelt­hen re­vet de skar­pe ta­en­der ud på ham.«

»En ting er, at han kla­re­de da­ge­ne i si­de­vin­den, men han brug­te for­holds­vist me­get ener­gi og kra­ef­ter på dem i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne,« forta­el­ler Thomas Bay.

Mo­vistars team ma­na­ger, Eu­se­bio Un­zué, for­sva­re­de man­dag hol­dets de­fen­si­ve tak­tik og in­si­ste­re­de på, at lø­bet sta­dig er åbent. Nøg­le­e­ta­per »Det er ikke, at vi ikke har prø­vet. Vi prø­ve­de på Mont Ven­toux. At angribe ko­ster jo in­gen­ting – det sva­e­re er at gø­re det ef­fek­tivt.«

»Der re­ste­rer sta­dig nøg­le­e­ta­per, og nu ven­der var­men til­ba­ge. Det kan Nairo sag­tens kla­re, og vi vil se sli­ta­gen kom­me frem hos de an­dre. Vi vil prø­ve at over­ra­ske Froo­me, selv­om det bli­ver sva­ert ta­get hans kva­li­tet i be­tragt­ning. Vi na­eg­ter at smi­de hånd­kla­e­det i rin­gen,« sag­de Eu­se­bio Un­zué.

Og ho­ved­per­so­nen, 26-åri­ge Nairo Qu­in­ta­na, un­der­stre­ger selv, at han ikke har tabt mo­det.

»Min moral er høj. Og jeg vil fort­sa­et­te med at ka­em­pe i den­ne Tour. Nu na­er­mer vi os det ter­ra­en, der pas­ser mig. Og vi vil la­eg­ge en plan for, hvor­dan jeg kan hen­te den tab­te tid,« sag­de Qu­in­ta­na ef­ter søn­da­gens eta­pe.

»Jeg har måt­te ka­em­pe me­get med vin­den og har tabt me­get tid til Froo­me. Men lad os la­eg­ge den vind bag os og kig­ge fremad mod de fi­re da­ge i Al­per­ne. Jeg er vel­for­be­redt, og jeg er sik­ker på, at vi mø­des i en ’ma­no a ma­no’-du­el, hvor be­ne­ne vil af­gø­re ud­fal­det.«

Den sto­re fran­ske sportsavis L’Equipe skrev i star­ten af den­ne uge, at Chris Froo­me ’var uden ri­va­ler i år’, og at kun uheld kun­ne for­hin­dre bri­ten i at kø­re ind i Pa­ris iført den gu­le fø­rer­trø­je.

Men den ud­la­eg­ning frem­kald­te kun fnys og ho­ved­rysten hos Sky­kap­ta­j­nen.

»Jeg er ikke enig. Jeg er ret sik­ker på, at de an­dre hold har sagt, at de vil angribe i Al­per­ne i den­ne uge, og det for­ven­ter jeg og­så, at de vil. At på­stå at Tou­ren allerede er vun­det, og at jeg ikke har nog­le kon­kur­ren­ter, er det re­ne vrøvl. En mas­se kan ske på fi­re da­ge i bjer­ge­ne. Én dår­lig dag – og man kan mi­ste man­ge mi­nut­ter,« sag­de Froo­me ef­ter man­da­gens eta­pe til Bern.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.