’Man­ge håber, at Froo­me bli­ver va­el­tet af pin­den’

BT - - TOUR DE FRANCE -

TOUR DE FRAN­CE går nu for al­vor ind i sin af­gø­ren­de fa­se med da­gens bjer­ge­ta­pe til Fin­haut-Emos­son og de ef­ter­føl­gen­de da­ge i Al­per­ne. Det sto­re sam­ta­le­em­ne her i Schweiz, hvor vi og Tour de Fran­ce-ka­ra­va­nen be­fin­der os li­ge nu, er na­tur­lig­vis, om no­gen har det, der skal til for at flå den gu­le fø­rer­trø­je af Chris Froo­me fra Team Sky.

Hvis jeg nu skal va­e­re helt ae­r­lig, og det skal jeg jo, så håber jeg, at der er no­gen, som kan ud­for­dre Froo­me. Jeg ser ham ger­ne va­el­tet af den øver­ste po­di­e­plads, og det er en hold­ning, som jeg ved, at man­ge i og om­kring fel­tet de­ler. Jeg tal­te med en kol­le­ga, som ar­bej­der for et an­det hold, i går for­mid­dag på hvi­le­da­gen. Han sag­de føl­gen­de om Froo­me:

»Hans po­pu­la­ri­tet gik li­ge to eta­ger ned dér. Det var ikke godt for hans ima­ge.«

Han hen­vi­ste må­ske ikke over­ra­sken­de til den van­vit­ti­ge eta­pe på Mont Ven­toux, hvor Chris Froo­me fik aen­dret sin tid ef­ter uhel­det med mo­tor­cyk­len, og jeg må ba­re gi­ve min Uer­fa­ren el­ler ej, så må vi ind­til vi­de­re ba­re si­ge, at Chris Froo­me har va­e­ret den sta­er­ke­ste og der­med den ret­ma­es­si­ge ba­e­rer af fø­rer­trøj­en. Han har an­gre­bet på ned­kørs­ler og flad vej, og bag sig har han det su­ve­ra­ent sta­er­ke­ste hold i bjer­ge­ne ae­re­de kol­le­ga ret. Man­ge i fel­tet har va­e­ret fru­stre­re­de over, at dem, der blev fan­get bag­ved, ikke og­så fik neut­ra­li­se­ret de­res tid. Den ge­ne­rel­le hold­ning er, at Froo­me slap for let, og la­eg der­til hans lil­le lø­be­tur. Det hav­de du alt­så al­drig no­gen­sin­de set Mi­gu­el In­du­rain el­ler Lan­ce Arm­strong gø­re, og det vi­ser må­ske og­så lidt om, hvor uer­fa­ren en cy­kel­ryt­ter han i vir­ke­lig­he­den er. Han er alt­så ikke den mest po­pu­la­e­re mand li­ge nu.

Uer­fa­ren el­ler ej, så må vi ind­til vi­de­re ba­re si­ge, at Chris Froo­me har va­e­ret den sta­er­ke­ste og der­med den ret­ma­es­si­ge ba­e­rer af fø­rer­trøj­en. Han har an­gre­bet på ned­kørs­ler og flad vej, og bag sig har han det su­ve­ra­ent sta­er­ke­ste hold i bjer­ge­ne. De kø­rer alt­så flot. Det vil­le al­le an­dre og­så gø­re med de ryt­te­re, ja, men li­ge nu må vi ba­re er­ken­de, at Sky har to pro­cent mere. Og så kan jeg og de an­dre på EtixxQu­i­ck-Step el­lers ba­re føl­ge med som det tyn­de øl og hå­be på, at vo­res ryt­ter Dan Martin kø­rer sig til en top 10-pla­ce­ring, li­ge som man­ge af de an­dre hold og­så må se til.

Ind­til vi­de­re har Team Sky vir­ket na­er­mest urør­lig, men vi skal kun blad­re et år til­ba­ge i hi­sto­ri­e­bo­gen over Tour de Fran­ce for at se, at hol­det kan rystes. Må­ske hu­sker I, da Chris Froo­me gik ned i sidsteu­gen af Tou­ren dér. Nu­vel, der skal nok en lil­le hals­be­ta­en­del­se til igen i år, før Chris Froo­me for al­vor kan rystes, men det bur­de kun­ne la­de sig gø­re. Sky bør alt­så hel­ler ikke va­e­re urør­li­ge over et helt cy­kel­løb.

Ind­til vi­de­re har det må­ske vir­ket som om, at in­gen for al­vor har prø­vet at te­ste Team Sky. Jeg har i hvert fald no­te­ret mig, at der har va­e­ret lidt snak i kro­gen der­hjem­me om, at lø­bet har va­e­ret ke­de­ligt, men det har jeg alt­så hørt på i 30 år. Må­ske ikke li­ge da Bjar­ne Ri­is vandt i 1996, men el­lers al­le de an­dre år.

Jeg tror, man skal pas­se på med at over­a­na­ly­se­re på de så­kald­te ’mang­len­de an­greb’ på Froo­me, for ta­enk li­ge på fy­si­o­lo­gi­en til at be­gyn­de med. Hvis en ryt­ter ikke har be­ne­ne, så kan han jo ikke ba­re angribe i syd, nord, øst og vest. For hvad sker der så ef­ter, at han har tryk­ket den af i tre mi­nut­ter i et halv­tamt an­greb? Så går han ned. Hårdt. Og kø­rer må­ske sig selv helt ud af klas­se­men­tet. En fyr som Tejay Van Gar­de­ren (BMC) har for ek­sem­pel ba­re ikke kun­net føl­ge med.

I for­hold til tid­li­ge­re år har Tou­ren va­e­ret en anel­se let­te­re i år. I 2015 ind­led­te vi med en he­debøl­ge i Hol­land, som tog hårdt på ryt­ter­ne, mens var­men først for al­vor har sat ind i Py­re­na­e­er­ne i år. Der har hel­ler ikke va­e­ret bro­sten til at stres­se ryt­ter­ne. På den må­de har der må­ske ikke va­e­ret de sam­me stra­bad­ser som tid­li­ge­re, og det kan godt en­de med at bli­ve en for­del for Froo­me, som må­ske har lidt fle­re kra­ef­ter til­ba­ge end sid­ste år.

Fra nu af og re­sten af Tou­ren tror jeg, at vi kan for­ven­te, at klas­se­ments­fol­ke­ne fortsat vil ven­te lidt på hin­an­den. Bauke Mol­le­ma, som lig­ger num­mer to, kom­mer nok til at sid­de på hjul af Froo­me re­sten af ti­den og kø­re sig til en po­di­e­plads på den må­de, hvil­ket uan­set hvad vil va­e­re et vir­ke­lig flot re­sul­tat. Hvis han skal angribe Froo­me, skal det va­e­re på en eta­pe som i dag, hvor det slut­ter opad.

Så er der Mo­vistar og Nairo Qu­in­ta­na, som ind­til nu har få­et me­get - og ret­ma­es­sig - kri­tik. Jeg sy­nes ikke, at Qu­ni­ta­na vil va­e­re no­gen va­er­dig vin­der af Tou­ren. Hu­sker I det øje­blik, hvor Froo­me an­greb på ned­kørs­len fra Col du Pey­resour­de på 8. eta­pe? Hvor­dan Qu­in­ta­na ba­re sad ar­ro­gant og så til, da han tog sin vand­fla­ske og var uop­ma­er­k­som på Froo­me? Jeg tror ikke li­ge så me­get på den lil­le co­lom­bi­a­ner, men han er selv­føl­ge­lig nødt til at for­sø­ge no­get her i Al­per­ne.

Nu­vel, jeg håber, at der sker for­skyd­nin­ger i toppen af klas­se­men­tet. Det gør man­ge an­dre og­så. Desva­er­re tror jeg ikke, at vi skal reg­ne med det. BTs CYKELEKSPERT

Den ge­ne­rel­le hold­ning er, at Froo­me slap for let, og la­eg der­til hans lil­le lø­be­tur. Han er alt­så ikke den mest po­pu­la­e­re mand li­ge nu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.