Team SKY

BT - - TOUR DE FRANCE -

HADT AF FEL­TET la­en­ge­re dis­kus­sion med den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on og løbs­kom­mis­sa­e­rer­ne, som valg­te at neut­ra­li­se­re Froo­mes tid og i prin­cip­pet pil­le den gu­le fø­rer­trø­je af bri­ten Adam Ya­tes fra Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge. Chris Froo­me var sam­men med Ri­chie Por­te fra BMC og Bauke Mol­le­ma fra Trek-Se­gaf­redo styr­tet på grund af en mo­tor­cy­kel la­en­ge­re ne­de ad stig­nin­gen.

Mol­le­ma spurg­te se­ne­re re­to­risk, hvad der mon var sket, hvis kun han var styr­tet. Bri­an Holm, sport­s­di­rek­tør på Etixx-Qu­i­ck-Step og BTs klum­meskri­bent un­der Tour de Fran­ce, har og­så kri­ti­se­ret be­slut­nin­gen ef­ter­føl­gen­de. Ha­dets op­rin­del­se Je­re­my Whitt­le, der har va­e­ret cy­kel­kor­re­spon­dent i 20 år for avi­sen The Ti­mes, gen­ken­der bil­le­det af Team Sky som et for­hadt hold. Han har fulgt Team Sky ta­et si­den hol­dets fød­sel i 2009, og fak­tisk var det allerede der, at ’ha­det’ iføl­ge Je­re­my Whitt­le tog sin form.

»Jeg tror, Team Sky vil­le va­e­re cool til at be­gyn­de med. De mød­te al­tid op kla­edt helt i sort og hav­de end­da ska­er­me for­an bus­sen til at be­skyt­te ryt­ter­ne. Team Sky hav­de et øn­ske om at aen­dre cy­kel­spor­ten. Det re­a­ge­re­de man ne­ga­tivt på og spurg­te, om Team Sky da men­te, at spor­ten var ’rub­bish’ i den for­fat­ning, som den var i på det tids­punkt? Man så det som et ud­tryk for ar­ro­gan­ce,« si­ger Je­re­my Whitt­le.

Brad­ley Wig­gins, der si­den vandt Tou­ren i 2012, for­sva­re­de allerede den­gang hol­det mod an­kla­ger­ne, og i ny­e­re tid har Chris Froo­me

UD­VIK­LIN­GEN I TEAM SKYS BUD­GET 2010/11 - 14,6 mio. pund (130 mio. kr.) 2011/12 - 16,7 mio. pund (148 mio. kr.) 2012/13 - 21,4 mio. pund (190 mio. kr.) 2013/2014 - 22,0 mio. pund (195 mio. kr.) 2014/2015 - 24,4 mio. pund (216 mio. kr.) 2015/2016 - 24,4 mio. pund (216 mio. kr.) (De fle­ste pro­fes­sio­nel­le cy­kel­hold ope­re­rer med et sa­e­son­bud­get på om­kring 15 mio. pund) Kilde: in­r­ng.com og­så skul­let sva­re på spørgs­mål om em­net. Gårs­da­gens pres­se­mø­de på det luk­suri­ø­se ho­tel Bel­le­vue au Lac i Schweiz var in­gen und­ta­gel­se. Froo­me for­tal­te i hvert fald på sin al­tid af­slap­pe­de fa­con, at han hav­de be­ma­er­ket de util­fred­se til­sku­e­re på det gi­gan­ti­ske bjerg i Proven­ce. Team Sky hav­de et øn­ske om at aen­dre cy­kel­spor­ten. Det re­a­ge­re­de man ne­ga­tivt på og spurg­te, om Team Sky da men­te, at spor­ten var ’rub­bish’ i den for­fat­ning, som den var i på det tids­punkt? Man så det som et ud­tryk for ar­ro­gan­ce

»Der var da grup­per af folk, som pif­te­de ad mig, og det var me­get højlydt. Hvis du går til en fod­bold­kamp, vil der og­så al­tid va­e­re no­gen, som ikke kan li­de det an­det hold og buher af hol­dets fans. Sådan er sport. Det er uhel­digt, for det ser ikke godt ud for spor­ten, men i sam­me om­ba­e­ring er det vig­tigt for mig at na­ev­ne, at tu­sind­vis og at­ter tu­sind­vis af men­ne­sker kom­mer ud hver dag og støt­ter ryt­ter­ne og hol­de­ne, og det er fan­ta­stisk at se.«

Sid­ste år op­fandt den fran­ske pres­se end­da et ud­tryk til lej­lig­he­den - ’Le ma­lai­se Sky’. Frit over­sat be­ty­der det no­get i ret­ning af tra­et­he­den over Sky.

Iføl­ge Je­re­my Whitt­le er den fa­con, som man­ge op­fat­ter som ar­ro­gant, ikke den ene­ste år­sag til, at Team Sky er for­had­te. Han sam­men­lig­ner hol­det lidt med fod­bold­klub­ben Man­che­ster Uni­ted.

»Team Sky er go­de til mar­keds­fø­ring. De har en fed hjem­mesi­de. De­res pres­se­mø­der kø­rer ba­re der­ud­af. Man til­tal­te Brad­ley Wig­gins ’Sir’, og det sam­me gør man med den nu­va­e­ren­de chef Da­ve Brails­ford. Sponso­re­re som Sky og Pi­na­rel­lo (cy­kel­fa­bri­kant) po­ster lø­ben­de man­ge pen­ge i hol­det, men i cy­kel­spor­ten er der kun et be­stemt an­tal pen­ge,« si­ger Je­re­my Whitt­le med hen­vis­ning til, at man­ge hold ka­em­per for at fin­de sponso­rer, og der­for kan der op­stå en fru­stra­tion. Sky tje­ner mest Et over­slag over hol­de­nes regn­ska­ber for 2016, som ikke er of­fent­ligt til­ga­en­ge­li­ge, la­vet af det an­er­kend­te cy­kel­me­die The In­ner Ring, vi­ser, at Team Sky har det stør­ste bud­get af al­le hold på Wor­ld Tou­ren. Iføl­ge me­di­et jong­le­rer Team Sky med 216 millioner kro­ner for sa­e­so­nen. Gen­nem­snit­tet for et hold på før­ste klas­se er an­gi­ve­ligt 133 millioner kro­ner.

På Team Sky er det den tek­ni­ske di­rek­tør Car­sten Jeppesen, som for­hand­ler sponsor­kro­ner hjem til hold­kas­sen. Hvor me­get Team Skys bud­get ly­der på, vil han ikke ud med, men han ha­ev­der, at det bri­ti­ske stor­hold ikke er ale­ne om at va­e­re det stør­ste.

»Me­di­er­ne el­sker at si­ge, at vi er de stør­ste, men jeg er så hel­dig at ha­ve set nog­le af de an­dre holds bud­get­ter, og der er da i hvert fald nog­le af rus­ser­hol­de­ne, som er li­ge så sto­re som os,« si­ger Car­sten Jeppesen og fort­sa­et­ter:

»Når det så er sagt, er det selv­føl­ge­lig en for­del for os, at vi har kla­ret os godt over de se­ne­ste år. Hvis jeg skal ud at for­hand­le med en le­ve­ran­dør af cyk­ler el­ler tøj, vir­ker Team Sky til at va­e­re et hold, man ger­ne vil sam­ar­bej­de med. Ikke kun på grund af re­sul­ta­ter­ne, men og­så for­di man­ge er be­gyndt at få øj­ne­ne op for, at vi ar­bej­der me­get pro­fes­sio­nelt med tin­ge­ne. Vo­res bud­get er na­tur­lig­vis ble­vet stør­re gen­nem åre­ne, men jeg sy­nes, at vi har fortjent det, for vi har ar­bej­det hårdt.«

Pro­fes­sio­na­li­se­rin­gen kom til ud­tryk allerede, da Team Sky blev star­tet i sin tid. Hol­de­je­ren, den skal­de­de bri­te Da­ve Brails­ford, har iføl­ge Je­re­my Whitt­le al­tid va­e­ret en skrup­pel­løs

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.