Tou­ren for­had

BT - - TOUR DE FRANCE -

fyr. På den go­de må­de.

»Om det så ba­re er en me­d­ar­bej­der, der skal la­ve kaf­fe, sør­ger Brails­ford al­tid for, at det er den bed­ste. Folk bli­ver skibet ud, hvis en an­den er end­nu bed­re,« si­ger Je­re­my Whitt­le og fort­sa­et­ter:

»Der ad­skil­ler Team Sky sig fra de fran­ske hold, for ek­sem­pel. Der kan det va­e­re en bror, som er an­sat som kok el­ler PR-me­d­ar­bej­der, men det gør ham jo ikke nød­ven­dig­vis til den bed­ste. Der er lidt mere fa­mi­liestem­ning over nog­le af de an­dre hold.«

Car­sten Jeppesen be­kra­ef­ter, at det er sti­len på Team Sky.

»Vi sør­ger og­så for, at de an­sat­te ikke stag­ne­rer. De får kur­ser og ud­dan­ner sig he­le ti­den. Det sik­rer en ud­vik­ling. Vi ar­bej­der he­le ti­den med vo­res sponso­rer og forta­el­ler dem al­tid, at vi vil ha­ve tin­ge­ne li­ge et hak bed­re,« si­ger han.

Team Sky kan, som det ser ud ind­til vi­de­re i den 103. ud­ga­ve af Tour de Fran­ce, bedst sam­men­lig­nes med en bowling­kug­le, der trom­ler over al­le keg­ler­ne. Må­ske er det og­så der­for, at man­ge el­sker at ha­de Team Sky.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.