Ven­ner­nes win-win-si­tu­a­tion Ru­ten

BT - - TOUR DE FRANCE -

Igen i dag må det for­ven­tes, at kam­pen om at kom­me med i mor­ge­nud­brud­det bli­ver lang og in­tens. På de tid­li­ge­re bjer­ge­ta­per har en stig­ning i star­ten hjul­pet til, at kun de bed­ste bjer­gryt­te­re kun­ne kom­me af­sted. Den­ne gang er det an­der­le­des. Så­le­des er de før­ste 65 km fra star­ten i Bern mere el­ler min­dre fla­de. Det kra­e­ver der­med en god mo­tor at kom­me med i det rig­ti­ge ud­brud. Hvis kam­pen bli­ver så hård, at det ta­ger mere end en ti­me at få ud­brud­det etab­le­ret, kan det end­da ta­en­kes, at det ikke sker, før ryt­ter­ne ta­ger fat på ka­te­go­ri 3-stig­nin­gen Côte de Saa­nen­mö­ser. Selv­om de 6,6 km mod toppen har en gen­nem­snit­lig stig­nings­pro­cent på blot 4,8, bør der sta­dig kun­ne ske en ud­skil­ning, hvis ikke da­gens ud­brud allerede er kørt va­ek.

Umid­del­bart ef­ter for­plej­nings­zo­nen i L’Eti­vaz star­ter da­gens an­den ka­te­go­ri­se­re­de stig­ning. Col des Mos­ses er 6,4 km lang og sti­ger med 4,4 pro­cent i snit. Fra toppen er der godt 80 km til mål. De før­ste 18 af dis­se er nedad mod by­en Aig­le, hvor UCI har de­res ho­ved­sa­e­de. Her­fra er der med­vind de na­e­ste 30 km frem mod da­gens ind­lag­te po­ints­purt. Med min­dre Peter Sa­gan er kørt med i mor­ge­nud­brud­det, bli­ver der dog na­ep­pe kørt om po­in­te­ne her. Få ki­lo­me­ter ef­ter spur­ten be­gyn­der det for al­vor at gå opad igen. da­gens sid­ste 35 km prø­ve­kørt i eta­pe­lø­bet Critéri­um du Daup­hiné i 2014. Her måt­te Chris Froo­me af­le­ve­re fø­rer­trøj­en til Al­ber­to Con­ta­dor, ef­ter spa­ni­e­ren an­greb på de sid­ste to km og kør­te 20 se­kun­der fra Froo­me. sim­pelt­hen så høj fart, at kon­kur­ren­ter­ne end ikke tør ta­en­ke på at angribe. De har nok at gø­re med ba­re at føl­ge med.

Nairo Qu­in­ta­na (Mo­vistar) bur­de for­sø­ge at ryste Froo­me med en ra­ek­ke an­greb, men ind­til vi­de­re har det gan­ske en­kelt ikke set ud til, at den lil­le co­lom­bi­a­ner har haft be­ne­ne til for al­vor at gø­re ska­de. Med min­dre Qu­in­ta­na plud­se­lig våg­ner op til dåd ef­ter hvi­le­da­gen, er det sva­ert at se ham ta­ge tid til­ba­ge på Froo­me i dag.

Det kom­mer Ri­chie Por­te (BMC) sik­kert hel­ler ikke til at gø­re, men han har dog vist sig i stand til at føl­ge sin tid­li­ge­re hold­kap­ta­jn i bjer­ge­ne. Da fi­na­len blev kørt i Critéri­um du Daup­hiné for to år si­den, var Por­te sid­ste mand for Froo­me, da Con­ta­dor an­greb. Hav­de det ikke va­e­ret for ham, var tidsta­bet med ga­ran­ti ble­vet end­nu stør­re. Por­te ken­der så­le­des stig­nin­gen og ved, hvor­dan den skal kø­res. Hvis fa­vo­rit­ter­ne en­der med at ka­em­pe om sej­ren, vil det ikke va­e­re en stor over­ra­skel­se, hvis Por­te føl­ger med Froo­me og ef­ter­føl­gen­de får sej­ren ’fora­e­ret’ af sin go­de ven. Por­te er in­den da­gens eta­pe 4,27 mi­nut­ter ef­ter Froo­me i den sam­le­de stil­ling. Så la­en­ge Froo­me kan di­stan­ce­re si­ne øv­ri­ge ri­va­ler og kon­so­li­de­re sin fø­ring, vil det ikke gø­re ham no­get, hvis Por­te vin­der eta­pen og kø­rer sig til­ba­ge i po­di­e­kam­pen. Det lig­ner så­le­des en win-win-si­tu­a­tion for beg­ge par­ter, hvis de kan kom­me af­sted og ar­bej­de sam­men om at kø­re kon­kur­ren­ter­ne ag­ter ud. CYKELEKSPERT Asta­na har for va­ne al­tid at kom­me fly­ven­de ud til den sid­ste uge af en grand tour. Med Arus op­gå­en­de form­kur­ve i men­te, er det kun at for­ven­te, at det sam­me vil ske i det­te års Tour de Fran­ce.

I til­fa­el­de af, at et mor­ge­nud­brud igen hol­der he­le vej­en, skal vi kig­ge ef­ter go­de bjer­gryt­te­re, der li­ge­le­des er sta­er­ke nok til at kø­re va­ek på flad vej. Her skil­ler isa­er Ilnur Za­ka­rin sig ud. Han lig­ne­de la­en­ge en vin­der­kan­di­dat på søn­da­gens eta­pe, in­den han fik pro­ble­mer med si­ne kon­taktl­in­ser og måt­te stop­pe og sa­et­te dem på plads. Det ko­ste­de ham sej­ren, og nu er han op­sat på at ta­ge re­van­che. Oprin­de­lig var OL-li­ni­e­lø­bet Za­ka­rins helt sto­re mål i år. Da det dog er tem­me­lig usik­kert, om Rusland over­ho­ve­det får ad­gang til Rio, kan det sag­tens ta­en­kes, at Za­ka­rin og Ka­tusha må ’nø­jes’ med en eta­pe­sejr i Tour de Fran­ce. Hol­det kom ut­ro­lig ta­et på med Ale­xan­der Kri­stoff den an­den dag, da han blev slå­et med kun få cen­ti­me­ter af Peter Sa­gan. Det vil va­e­re en ka­em­pe for­løs­ning for Ka­tusha, hvis Za­ka­rin kan gi­ve dem en sejr i den sid­ste uge af Tou­ren. I Critéri­um du Daup­hiné 2014 hav­de det rus­si­ske hold to ryt­te­re helt i front på den af­gø­ren­de stig­ning. Det så la­en­ge ud til, at de to skul­le de­le sej­ren imel­lem sig, men på de sid­ste 100 me­ter blev de over­ha­let og måt­te ta­ge til tak­ke med an­den- og tred­je­plad­sen. Hvis Za­ka­rin ram­mer da­gen – og det rig­ti­ge ud­brud – er der be­stemt go­de mu­lig­he­der for, at han for­mår at gø­re, hvad hans tid­li­ge­re hold­kam­me­ra­ter ikke kun­ne og vin­de på Fin­haut-Emos­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.