Fi­na­len

BT - - TOUR DE FRANCE -

Den før­ste af da­gens to af­gø­ren­de stig­nin­ger er Col de la Forclaz. Op­kørs­len er 13 km lang og sti­ger kon­stant med li­ge om­kring ot­te pro­cent. Hvis Team Sky sa­et­ter de­res sa­ed­van­li­ge hår­de tem­po her, vil der na­ep­pe va­e­re man­ge til­ba­ge i fel­tet, når de når toppen. De ef­ter­føl­gen­de syv km er nedad, in­den det igen be­gyn­der at sti­ge de sid­ste 10,4 km op mod må­let i Fin­haut-Emos­son. De før­ste tre km er de mindst stej­le med pro­cen­ter på mel­lem fem og syv. Her­ef­ter går det kun opad, bå­de pro­fil - og pro­cent­ma­es­sigt, he­le vej­en mod toppen. De sid­ste to km sti­ger kon­se­kvent med over 10 %, hvoraf de sid­ste 500 me­ter af eta­pen er de ab­so­lut stej­le­ste.

Det er før­ste gang, at stig­nin­gen er med i Tour de Fran­ce, men det be­ty­der ikke, at den er ukendt for al­le ryt­ter­ne. Så­le­des blev

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.