Adiós Laud­rup

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TRANSFER I novem­ber sid­ste år blev en af Dan­marks bed­ste fod­bold­spil­le­re no­gen­sin­de, Mi­cha­el Laud­rup, pra­e­sen­te­ret som ny mand hos TV3 Sport, men ef­ter min­dre end et år hos den dan­ske tv­ka­nal har han nu få­et et nyt job i Spa­ni­en. Frem­over skal Mi­cha­el Laud­rup va­e­re La Li­ga-kom­men­ta­tor på den spanske sport­ska­nal beIN Sports.

Det be­kra­ef­ter TV3 Sports le­den­de re­dak­tions­chef, Kim Mik­kel­sen, i en mail til BT.

»Mi­cha­el har for­talt os, at han har få­et et spa­en­den­de tv-job hos beIN. At han får så stort et job i et stort fod­bold­land, som Spa­ni­en un­der­stre­ger jo ba­re end­nu en­gang, hvor ka­em­pe­stort et navn Mi­cha­el Laud­rup har in­den­for fod­bol­den. Vi har va­e­ret rig­tigt gla­de for at ha­ve ham med i vo­res da­ek­ning i sid­ste sa­e­son,« skri­ver Kim Mik­kel­sen.

På Twit­ter har beIN Sports og­så selv of­fent­lig­gjort de­res ny­e­ste ’sig­ning’.

’OF­FI­CI­ELT. Mi­cha­el Laud­rup bli­ver og­så en af luksus-kom­men­ta­to­rer­ne på beIN La Li­ga. Vel­kom­men!’

I sit nye job bli­ver Mi­cha­el Laud­rup en del af et hold yderst pro­mi­nen­te nav­ne. For sam­ti­dig med dan­ske­rens of­fent­lig­gø­rel­se er en an­den tid­li­ge­re La Li­ga-stjer­ne ble­vet pra­e­sen­te­ret.

En af hans nye kol­le­ga­er er fak­tisk en tid­li­ge­re kol­le­ga nem­lig Re­al Madrid-leg­en­den Raúl Gon­zá­les, som Laud­rup nå­e­de at spil­le sam­men med i si­ne to år hos ’Los Blan­cos’.

De to nye, kend­te an­sig­ter bli­ver en del af et hold, der allerede be­sid­der to an­dre sto­re La Li­ga-per­son­lig­he­der.

Den ene er spanske An­do­ni Zu­bizar­re­ta, som Laud­rup i fem år spil­le­de på hold med i Bar­ce­lo­na, mens den an­den er ar­gen­ti­ne­ren Jor­ge Val­da­no, der blandt an­det har tør­net ud for Re­al Za­ra­goza og Re­al Madrid.

Hvil­ken be­tyd­ning hans nye job pra­e­cist får for kar­ri­e­ren på dansk tv er end­nu uvist. Iføl­ge Kim Mik­kel­sen kom­mer han dog ikke til at op­tra­e­de i sam­me om­fang som hidtil.

»Hans nye for­plig­tel­ser gør, at han ikke kan va­e­re med i vo­res da­ek­ning i sam­me om­fang som hidtil, men vi vil na­tur­lig­vis se på, om vi al­li­ge­vel kan få en­der­ne til at mø­des, så Mi­cha­el af og til sta­dig kan op­tra­e­de på vo­res ka­na­ler i for­bin­del­se med vo­res fod­bold­da­ek­ning. Det ta­ger vi nu en snak med Mi­cha­el om.«

Ar­kiv­fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.