Far­vel til OL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I VENTEPOSITION at Ruslands at­le­tik­fod­bund skul­le band­ly­ses fra al in­ter­na­tio­nal kon­kur­ren­ce, in­klu­si­ve OL, ind­til de kun­ne le­ve op til in­ter­na­tio­na­le an­tido­pin­greg­ler. Det ap­pel­le­re­de den rus­si­ske OL-ko­mité, og det er det, som CAS skal kom­mer med sin vur­de­ring af i mor­gen. Nem­me­re be­slut­ning Jens Evald, der er pro­fes­sor i sport­s­ju­ra på År­hus Uni­ver­si­tet, vur­de­rer, at IOC står over for en nem­me­re be­slut­ning, hvis CAS føl­ger an­be­fa­lin­gen fra IAAF.

»Sådan som det lig­ger li­ge nu, ser det ud til, at Rusland ikke kom­mer til at del­ta­ge i OL. Hvis man (CAS, red.) va­el­ger at føl­ge den indstil­ling, at at­le­ti­ku­dø­ver­ne skal eks­klu­de­res, bli­ver det no­get let­te­re for IOC at tra­ef­fe be­slut­nin­gen om at ude­luk­ke Rusland som land,« si­ger Jens Evald til BT.

Der­for vil de ind­til vi­de­re 339 ud­ta­ge­de rus­si­ske at­le­ter kig­ge me­get nø­je ef­ter CAS’ be­slut­ning. For selv­om det skul­le en­de med eks­klu­de­ring af he­le lan­det, er der sta­dig en te­o­re­tisk mu­lig­hed for, at de rus­si­ske at­le­ter kan del­ta­ge uden na­tion men un­der OLs fa­ner.

Men det er og­så me­get us­and­syn­ligt, me­ner Jens Evald.

»Hvis man åb­ner op for det­te sce­na­rie, skal den rus­si­ske OL-ko­mité indstil­le dem, men i WADA-rap­por­ten er det så sva­ert at se hvil­ke af de rus­si­ske at­le­ter, der ikke er om­fat­tet af det rus­si­ske do­ping­sy­stem. Så en rus­sisk at­let vil ha­ve me­get sva­ert ved at be­vi­se over for IOC, at ved­kom­men­de ikke har va­e­ret in­vol­ve­ret i do­ping,« si­ger Jens Evald. Sport­s­mi­ni­ster ude­luk­ket Som et fin­ger­peg om hvad der er i ven­te, har IOC be­slut­tet at na­eg­te den rus­si­ske sport­s­mi­ni­ster, Vi­ta­ly Mut­ko, ad­gang til le­ge­ne i Rio. Det op­ly­ser Ritzau. »IOC har ude­luk­ket Ruslands sport­s­mi­ni­ster, Vi­ta­ly Mut­ko og an­dre em­beds­ma­end i mi­ni­ste­ri­et fra at del­ta­ge i Rio-le­ge­ne ef­ter af­slø­rin­gen af et stats­sty­ret do­ping­pro­gram.«

»IOC ud­ste­der in­gen ak­kre­di­te­rin­ger til em­beds­ma­end fra det rus­si­ske sport­s­mi­ni­ste­ri­um el­ler an­dre per­so­ner, der bli­ver na­evnt i den uaf­ha­en­gi­ge rap­port, til de 31. olym­pi­ske le­ge i Rio 2016,« ly­der det.

Vi­ta­ly Mut­ko er sam­ti­dig ude i rus­si­ske me­di­er for at sky­de på­stan­den om et stats­sty­ret do­ping­pro­gram ned.

»Jeg gen­ta­ger, at der ikke er no­get stats­sty­ret do­ping­pro­gram i Rusland,« si­ger sport­s­mi­ni­ste­ren til nyheds­bu­reau­et In­ter­fax iføl­ge Ritzau.

De olym­pi­ske le­ge i Rio de Ja­neiro be­gyn­der 5. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.