Po­li­ti-kra­en­ker gem­mer sig

Ung­doms­po­li­ti­ker ud­stil­le­de navn­giv­ne po­li­ti­folk med op­lys­nin­ger om de­res børn, men har nu luk­ket sin te­le­fon

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker | kar­ker@bt.dk

Jeg be­na­eg­te­de, for­di jeg var flov, ikke øn­ske­de den vi­deo ud og blan­de børn ind i det Ni­co­lai Oster på Fa­ce­book

Den tid­li­ge­re na­est­for­mand i Li­be­ral Al­li­an­ce Ni­co­lai Oster, der er ble­vet af­slø­ret som po­li­ti­kra­en­ker, er­plud­se­lig ikke til at kom­me i kon­takt med.

Det sker ef­ter et groft for­løb, hvor han har ud­stil­let navn­giv­ne po­li­ti­folk på net­tet, ud­s­purgt dem om de­res børn og lø­jet om op­ta­gel­ser­ne.

Den ju­rastu­de­ren­de Ni­co­lai Oster meld­te sig ud af Li­be­ral Al­li­an­ces Ung­dom tirs­dag af­ten ef­ter en snak med Li­be­ral Al­li­an­ces nu­va­e­ren­de for­mand Ste­fan Roy Fre­de­rik­sen.

»Jeg har ikke smidt ham ud, men jeg sy­nes, det var en god løs­ning,« si­ger Ste­fan Roy Fre­de­rik­sen.

Ni­co­lai Oster luk­ke­de sam­ti­dig sin Fa­ce­book-kon­to. Han bor i Schweiz, hvil­ket man kan se af hans sid­ste Fa­ce­book-op­da­te­ring, og har til­sy­ne­la­den­de luk­ket sin te­le­fon.

Så sent som tirs­dag af­ten hav­de han el­lers sta­dig høj ci­gar­fø­ring, lag­de lyd­fi­ler ud på net­tet og tru­e­de TV2.

Hi­sto­ri­en be­gyn­der med, at 19 be­tjen­te, der ar­bej­der i Task For­ce Pus­her­stre­et, bli­ver haengt ud på en ny hjem­mesi­de på in­ter­net­tet med fo­tos, nav­ne og per­son­li­ge op­lys­nin­ger, der i yder­ste fald kan bru­ges til trus­ler, chi­ka­ne el­ler vold mod be­tjen­te­ne.

Kend­te bør­ne­nes ud­se­en­de En sa­er­ligt pro­vo­ke­ren­de vi­deo­op­ta­gel­se med en kvin­de­lig be­tjent røg på YouTu­be. Per­so­nen, der fil­me­de den kvin­de­li­ge be­tjent, kend­te blandt an­det hen­des fød­selsår, hvor og hvor­når hun har ta­get sin ung­doms­ud­dan­nel­se, hen­des te­le­fon­num­mer og per­son­li­ge adres­se og ikke mindst hen­des børns ud­se­en­de.

TV2 hav­de op­snu­set, at Ni­co­lai Oster stod bag, rin­ge­de ham op og kra­e­ve­de en for­kla­ring. Her be­na­eg­te­de han at ha­ve fil­met kvin­den og stil­let spørgs­må­le­ne. Han lag­de end­da en lyd­fil med he­le in­ter­viewet på net­tet som en form for be­vis, og snak­ke­de om at han skul­le ha­ve en be­rig­ti­gel­se af TV2.

Ud på nat­ten til i går måt­te han dog gå til be­ken­del­se:

»Jeg in­drøm­mer. Det var mig, der var bag ka­me­ra­et i den vi­deo. Men jeg har al­drig haft til hen­sigt, at den skul­le of­fent­lig­gø­res. Det er hel­ler ikke mig, der har up­lo­a­ded den. Jeg be­na­eg­te­de, for­di jeg var flov, ikke øn­ske­de den vi­deo ud og blan­de børn ind i det,« skrev han på Fa­ce­book, in­den han luk­ke­de kontoen.

Li­be­ral Al­li­an­ces po­li­ti­ske ord­fø­rer Si­mon Emil Am­mitzbøll er kort for ho­ve­d­et:

»Vi ta­ger af­stand fra vi­deo­en og hen­vi­ser til, at Ni­co­lai Oster ikke la­en­ge­re er med­lem af LAU,« skri­ver han på Twit­ter.

Ni­co­lai Oster har tid­li­ge­re med­delt at han »som­me­ti­der ryger hash« og skab­te op­ma­er­k­som­hed for to år si­den, da han blev nø­gen­vi­ste­ret ved Chri­sti­a­nia.

Den un­ge po­li­ti­ker var i gang med at ha­e­ve pen­ge, da en po­li­ti­mand be­or­dre­de ham til at føl­ge med ind i et rum på me­tro­sta­tio­nen og sig­te­de ham for at over­tra­e­de loven om eu­fori­se­ren­de stof­fer.

»Al­drig har jeg op­le­vet no­get så kra­en­ken­de og in­ti­mi­de­ren­de, som at en be­tjent til­tvin­ger sig ad­gang til at kig­ge på mi­ne køns­de­le, uden hjem­mel,« skrev han harm­dir­ren­de i en pres­se­med­del­el­se.

FOTO: SCANPIX

Ni­co­lai Oster ny­der en jo­int ved Glo­bal Ma­ri­juha­na Day i maj i år sam­men med folk fra Ham­pe­par­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.