LAU-for­mand: ’Trist dag for fri­he­den’

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker | kar­ker@bt.dk

Li­be­ral Al­li­an­ces Ung­dom ta­ger af­stand fra Ni­co­lai Osters vi­deo. Men de er ikke prin­ci­pi­elt imod, at bor­ger­ne fil­mer po­li­ti­et i ak­tion og of­fent­lig­gør det på net­tet, ba­re det sker på en an­svar­lig må­de.

Det vil deri­mod va­e­re »en trist dag for fri­he­den«, hvis ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) gør al­vor af si­ne trus­ler om at stram­me lov­giv­nin­gen, me­ner LAU-for­mand Ste­fan Roy Fre­de­rik­sen.

Sø­ren Pind vil ikke fin­de sig i, at navn­giv­ne po­li­ti­be­tjen­te bli­ver haengt ud på net­tet af bor­ge­re.

»Vi kom­mer ef­ter jer. Dels ud fra nu­va­e­ren­de lov­giv­ning. Dels i form af respekt­pak­ken, der skal ved­ta­ges ef­ter som­mer­fe­ri­en. Dels i for­hold til chi­ka­ne, som vil bli­ve drøf­tet blandt Fol­ke­tin­gets par­ti­er,« skri­ver mi­ni­ste­ren på Fa­ce­book.

Skal fil­me magt­mis­brug »Vi øn­sker, at bor­ger­ne kan fil­me og at po­li­ti­et selv går med ka­me­ra, så magt­mis­brug kan bli­ve do­ku­men­te­ret. Men det skal ske på en an­sta­en­dig må­de og ikke, fuld­sta­en­dig us­ma­ge­lig og uac­cep­ta­bel op­før­sel, som vi så her,« si­ger Ste­fan Roy Fre­de­rik­sen.

»Ni­co­lai Oster ta­ger po­li­tik­vin­dens børn som gids­ler, og det går slet ikke. Men lov­giv­nin­gen for­hin­drer ikke, at man de­ler vi­deo­er. Jeg vil­le ikke selv gø­re det, men jeg vil ikke for­hin­dre fru­stre­re­de bor­ge­re i at la­eg­ge ek­semp­ler på magt­mis­brug ud på net­tet.

Og jeg sy­nes ,det er yderst be­kla­ge­ligt, hvis Sø­ren Pind stram­mer lov­giv­nin­gen og pak­ker det ind i den­ne ha­en­del­se. Vi har tabt kam­pen mod narko og hash, og nu går der end­nu la­en­ge­re, før vi får fri­gi­vet stof­fer­ne og stand­s­et gal­ska­ben. Sø­ren Pinds op­da­te­ring er en trist dag for fri­he­den,« si­ger Ste­fan Roy Fre­de­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.