Se og Hør-skand

BT - - NYHEDER -

SE OG HØR-SA­GEN om kend­tes og kon­ge­li­ges brug af kre­dit­kort til uge­bla­dets jour­na­li­ster. Det var den tid­li­ge­re che­fre­dak­tør Hen­rik Qvortrup, der 24. ju­ni 2008 ind­gik af­ta­len med kil­den. I går fik of­fent­lig­he­den så et dy­be­re ind­blik i sa­gen. Stør­re be­løb end an­ta­get Tid­li­ge­re har det va­e­ret frem­me, at mindst 86 kend­te dan­ske­re var ble­vet over­vå­get. Det an­tal vok­se­de i går be­trag­te­ligt. Sam­ti­dig me­ner an­kla­ge­myn­dig­he­den, at den tid­li­ge­re kon­sti­tu­e­re­de che­fre­dak­tør og ud­gi­ver­di­rek­tør i Al­ler Me­dia A/S Per Ing­dal kend­te til kil­den, hvil­ket står i ska­e­ren­de kon­trast til Ing­dals egen for­kla­ring. Og­så be­lø­bet, som ‘tys-tys-kil­den’ skal ha­ve mod­ta­get, er stør­re end først an­ta­get. I Al­ler Me­di­as un­der­sø­gel­se fra 2014 står, at der var ble­vet ud­be­talt ca. 310.000 kr. til it-spe­ci­a­li­sten, der fodre­de Se og Hørs jour­na­li­ster med kre­dit­kort-in­for­ma­tio­ner. I dag me­ner an­kla­ge­myn­dig­he­den, at han har mod­ta­get mindst 430.000 kr.

An­kla­ge­skrif­ter­ne af­slø­rer vi­de­re, at Peter Bo Hen­rik­sen, den så­kald­te tys-tys-kilde, ’ikke un­der 662’ gan­ge – og via sms – send­te op­lys­nin­ger til jour­na­li­sten Kasper Kop­ping, der sam­men med kol­le­ga­en Ken B Ras­mus­sen hav­de den di­rek­te kon­takt til kil­den. Men an­tal­let af sms-be­ske­der med kre­dit­kort-in­for­ma­tio­ner er an­gi­ve­ligt no­get hø­je­re end 662, an­slår kil­der med ind­sigt i sa­gen. Og iføl­ge BTs op­lys­nin­ger var der stor for­skel på, hvor of­te de kend­te dan­ske­re fik lu­ret de­res Ma­sterCar­del­ler Ame­ri­can Expres­stransak­tio­ner. Der er man­ge, der tror, at Se og Hør i de år na­er­mest ude­luk­ken­de blev la­vet på bag­grund af de in­for­ma­tio­ner, men det er ikke sådan vir­ke­lig­he­den er

De så­kald­te A-nav­ne som f.eks. med­lem­mer­ne af den kon­ge­li­ge fa­mi­lie og rig­mands­dat­te­ren Mi­cha­la Kja­er var så­le­des me­get mere i sø­ge­ly­set end an­dre, som må­ske på grund af de­res op­tra­e­den i tv-ud­sen­del­ser kun var in­ter­es­san­te for uge­bla­det i en kor­te­re pe­ri­o­de. End­nu an­dre kend­te var blot ’ra­re’ at ha­ve i sy­ste­met, er­fa­rer BT. ’Over­fla­disk’ an­kla­ge­skrift Men selv om der i går blev skru­et op for an­tal­let af over­vå­ge­de kend­te, ad­va­rer jour­na­li­sten Kasper Kop­ping mod at tro, at kre­dit­kort-over­våg­nin­gen var så mas­siv, at bladet i de på­ga­el­den­de år ikke kun­ne ud­kom­me uden de for­tro­li­ge op­lys­nin­ger:

»Det var en me­get lil­le del af de sms’er, der kom, som blev brugt til at la­ve hi­sto­ri­er. Der er man­ge, der tror, at Se og Hør i de år na­er­mest ude­luk­ken­de blev la­vet på bag­grund af de in­for­ma­tio­ner, men det er ikke sådan, vir­ke­lig­he­den er,« si­ger han. Sand­he­den er, at han (Hen­rik Qvortrup, red.) var in­de over en me­get be­gra­en­set del af det sam­le­de ha­en­del­ses­for­løb An­ders Né­meth, for­svar­sad­vo­kat

For­svar­sad­vo­kat An­ders Né­meth, der re­pra­e­sen­te­rer tid­li­ge­re che­fre­dak­tør Hen­rik Qvortrup, som ind­gik af­ta­len med kre­dit­kort-kil­den, me­ner, at der er ta­le om et ‘over­fla­disk’ an­kla­ge­skrift.

»Pro­ble­met er bl.a., at man ikke spe­ci­fi­ce­rer, hvad det er for hi­sto­ri­er og op­lys­nin­ger, man fin­der straf­ba­re. An­kla­ge­myn­dig­he­den hol­der det i helt ge­ne­rel­le ter­mer, og det ef­ter­la­der i hvert fald i me­di­er­ne det ret uri­me­li­ge ind­tryk, at Hen­rik Qvortrup har haft med en stor del af op­lys­nin­ger­ne at gø­re. Sand­he­den er, at han var in­de over en me­get be­gra­en­set del af det sam­le­de ha­en­del­ses­for­løb,« si­ger An­ders Né­meth. Ing­dal af­vi­ser kend­skab

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.