Alen vok­ser An­kla­ge: Sådan gjor­de kil­den

BT - - NYHEDER -

dens op­fat­tel­se,« si­ger An­ders Né­meth.

I an­kla­ge­skrif­tet mod den tid­li­ge­re ud­gi­ver­di­rek­tør og kon­sti­tu­e­re­de che­fre­dak­tør på Se og Hør Per Ing­dal står der, at han ‘i for­bin­del­se med sin til­tra­e­den som kon­sti­tu­e­ret che­fre­dak­tør blev ori­en­te­ret om den allerede ind­gå­e­de af­ta­le’ med tys-tys-kil­den. Selv har Per Ing­dal af­vist det­te og gør det fortsat:

»Det bli­ver der­for in­ter­es­sant at se, hvor­dan an­kla­ge­myn­dig­he­den vil be­vi­se, at jeg har kendt til kil­den, når det ikke er til­fa­el­det,« skri­ver Per Ing­dal, som ud­over at ha­ve sid­det som che­fre­dak­tør og­så er tid­li­ge­re med­lem af Al­ler Me­dia A/S’ di­rek­tion, i en sms til BT.

I alt 16 per­so­ner plus Al­ler Me­dia har va­e­ret sig­tet i sa­gen. Her­af er de ot­te per­so­ner og Al­ler ble­vet til­talt, mens de øv­ri­ge ot­te har få­et på­ta­le­op­gi­vel­se. Sa­gen be­gyn­der 9. sep­tem­ber i by­ret­ten i Glo­strup. An­kla­ge­myn­dig­he­den kra­e­ver al­le ot­te til­tal­te fa­engs­let. BENAEGTER Han har mod­ta­get mindst 430.000 kr. for at fodre Se og Hørs jour­na­li­ster med kre­dit­kor­top­lys­nin­ger på mindst 135 kend­te dan­ske­re. I 523 til­fa­el­de har han søgt i da­ta­ba­ser, som han ikke hav­de le­gi­tim ad­gang til, og for at kun­ne gø­re det har han i 31 til­fa­el­de ube­ret­ti­get nulstil­let an­dres ad­gangs­ko­de, som han i mindst 67 til­fa­el­de selv har brugt. Sådan ly­der ho­ved­tra­ek­ke­ne i an­kla­ge­myn­dig­he­dens til­ta­le mod den tid­li­ge­re sy­stemo­pe­ra­tør i PBS og IBM Peter Bo Hen­rik­sen, og­så kendt som den så­kald­te ‘tys-tys-kilde’ i Se og Hør-sa­gen.

Beskri­vel­ser­ne i an­kla­ge­skrif­tet le­der tan­ker­ne hen på ha­ck­ing, men for­svar­sad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen op­ly­ser, at Peter Bo Hen­rik­sen af­vi­ser, at han skal ha­ve nulstil­let an­dres pas­swords, li­ge­som han fast­hol­der, at han hav­de ad­gang til op­lys­nin­ger­ne på le­gi­tim vis. Der­med ud­for­dres an­kla­ge­myn­dig­he­dens nøg­lepå­stand om, at der har fun­det ha­ck­ing sted. Af­vi­ser ha­ck­ing »Han na­eg­ter at ha­ve ha­ck­et, og han af­vi­ser at ha­ve skaf­fet sig ube­ret­ti­get ad­gang til op­lys­nin­ger­ne,« si­ger Mi­cha­el Juul Erik­sen.

»Det na­eg­ter han at ha­ve gjort,« si­ger ad­vo­ka­ten og fort­sa­et­ter:

»Men han er­ken­der, at han har vi­de­re­gi­vet op­lys­nin­ger til Se og Hør.«

»Det kan jeg ikke sva­re på, men han er­ken­der at ha­ve få­et pen­ge for det.«

An­kla­ge­myn­dig­he­den har ud­over fa­engsels­straf ned­lagt på­stand om kon­fiska­tion af 430.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.