EU-Kom­mis­sio­nen af­vi­ser pro­te­ster mod løn­pak­ke

BT - - NYHEDER -

EU-Kom­mis­sio­nen fe­je­de i går et så­kaldt gult kort mod et nyt for­slag af ba­nen og hol­der fast i ud­spil­let, selv om Fol­ke­tin­get og par­la­men­ter­ne i ti an­dre lan­de er imod.

For­sla­get skal sik­re løn­mod­ta­ge­re i an­dre EU-lan­de sam­me løn­pak­ke som de lo­ka­le løn­mod­ta­ge­re i det land, hvor de ar­bej­der.

Men for­sla­get stri­der mod na­er­heds­prin­cip­pet, me­ner et fler­tal i Fol­ke­tin­get uden om re­ge­rin­gen.

For­sla­get skal nu be­hand­les i Mi­ni­ster­rå­det og Eu­ro­pa­Par­la­men­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.