Stats­be­søg en

BT - - NYHEDER -

STATS­BE­SØG Kri­tik­ken hag­ler ned over dron­ning Mar­gret­he, når der som nu er plan­lagt stats­be­søg i Tyr­ki­et, som net­op har va­e­ret igen­nem et mis­lyk­ket kup­for­søg, hvil­ket kun har for­va­er­ret lan­dets bruta­le sty­re­form. Men i vir­ke­li­gen bur­de det tun­ge skyts ret­tes mod re­ge­rin­gen. For iføl­ge kon­ge­hu­s­eks­pert Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen er det nem­lig re­ge­rin­gen, der tra­ef­fer be­slut­nin­ger om, hvil­ke lan­de Dron­nin­gen skal ta­ge imod. Og be­sø­ge.

»Vi har i Dan­mark tra­di­tion for at ta­ge på og få stats­be­søg fra al­le mu­li­ge for­skel­li­ge lan­de uan­set sty­re­form, og na­e­sten uan­set hvad der fo­re­går i de på­ga­el­den­de lan­de. For det er en må­de, som lan­de­ne kan kom­mu­ni­ke­re på, og en må­de at op­ret­hol­de for­bin­del­sen på, selv­om de ikke al­tid er eni­ge med hin­an­den,« for­kla­rer Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen og fort­sa­et­ter:

»Stats­be­søg bli­ver selv­føl­ge­lig ko­or­di­ne­ret mel­lem re­ge­rin­gen og kon­ge­hu­set, men det er pri­ma­ert re­ge­rin­gen og regeringens linje, der af­spej­les i, hvil­ke lan­de vi be­sø­ger og ikke be­sø­ger.«

I til­fa­el­det Tyr­ki­et er der ta­le om et gen­be­søg. Hvil­ket iføl­ge Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen og­så er i hen­hold til tra­di­tio­nen og prin­cip­per­ne bag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.