Lukas Gra­ham i ny tv-tri­umf

BT - - NYHEDER -

SUC­CES Med ko­met­fart har Lukas Gra­ham ind­ta­get al­ver­dens tv-show med me­ga­hit­tet ’7 Years’, og det har va­e­ret sådan en gi­gasuc­ces, at det ul­tra po­pu­la­e­re ’The To­night Show Star­ring Jim­my Fal­lon’ har haft de dan­ske dren­ge i pro­gram­met med grup­pens an­den sing­le. Ons­dag dansk tid op­t­rå­d­te Lukas Gra­ham så­le­des med num­me­ret ’Ma­ma Said’ for­an et be­gej­stret pu­bli­kum og en li­ge så jub­len­de va­ert, og nu kan en op­ta­gel­se af ban­dets per­for­man­ce ses på net­tet:

»Vo­res na­e­ste ga­est er en dansk kvar­tet, som har nå­et ver­dens­be­røm­mel­se med hit­tet ’7 Years’, og de op­tra­e­der nu med de­res nye sing­le, ’Ma­ma Said’, fra de­res selv­be­tit­le­de al­bum.

Byd vel­kom­men til Lukas Gra­ham,« ly­der det fra showets va­ert Jim­my Fal­lon in­den en kort startak­kord og ban­dets for­san­ger Lukas For­chham­mer ind­led­te num­me­ret a cap­pel­la. Man­de­kram­mer til Lukas Ef­ter de­res op­tra­e­den ka­ster For­chham­mer mi­kro­fo­nen i vej­ret og gri­ber den igen, in­den han tak­ker publi­kum­met for de­res ap­plaus.

Her­ef­ter stormer en hujen­de Jim­my Fal­lon op på sce­nen med en hånd og en man­de­kram­mer klar til For­chham­mer, in­den han rå­ber »Lukas Gra­ham« ud til det klap­pen­de pu­bli­kum.

In­den showet be­gynd­te tea­se­de Jim­my Fal­lon de dan­ske dren­ges op­tra­e­den på tal­ks­howets of­fi­ci­el­le In­s­ta­gram-pro­fil med et bil­le­de af ban­det ba­ck­s­ta­ge og or­de­ne:

»Gå ikke glip af Lukas Gra­ham i af­te­nens show.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.