Po­li­tisk be­slut­ning

BT - - NYHEDER -

stats­be­søg. Tyr­ki­et var i 2014 på stats­be­søg i Dan­mark, og nu er tu­ren kom­met til gen­be­sø­get.

Selv­om det langt­fra er før­ste gang, at kon­ge­hu­set får be­søg af el­ler be­sø­ger et yderst kon­tro­ver­si­elt land, er det iføl­ge Hov­bak­ke Sø­ren­sen nyt, at en kri­tik luf­tes så åbent og vold­somt, som til­fa­el­det er med stats­be­sø­get i Tyr­ki­et. Brutalt sty­re i Sau­di-Ara­bi­en »Kig­ger man til­ba­ge i hi­sto­ri­en, be­søg­te Dron­nin­gen ek­sem­pel­vis Sau­di-Ara­bi­en i 80er­ne – hvor lan­det og­så var et brutalt sty­re - og den­gang blev der ikke rejst no­gen kri­tik af det. Og det sam­me ga­el­der de be­søg, vi fik af kom­mu­ni­sti­ske dik­ta­to­rer un­der den kol­de krig, og Ceau­sescus be­søg i 1980, hvor han fik til­delt Ele­fan­tor­de­nen. For al­le ga­el­der det, at den kri­tik og dis­kus­sion, der har va­e­ret, først er ble­vet rejst la­en­ge ef­ter. Ikke før el­ler un­der be­sø­get,« un­der­stre­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, som kal­der det en ny ten­dens, at stats­be­søg nu po­li­ti­se­res.

»Det er nyt, at stats­be­søg bli­ver brugt som en an­led­ning til at kri­ti­se­re kon­ge­hu­set.«

I prin­cip­pet har kon­ge­hu­set mu­lig­hed for si­ge nej til et stats­be­søg, men der er tra­di­tion for, at det føl­ger regeringens linje.

»Og hvis de si­ger nej, er det sand­syn­lig­vis på de in­dre linjer, in­den re­ge­rin­gen mel­der kon­kret ud,« si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.