Kvin­den bag Tyr­ki­ets ene­her­sker

BT - - NYHEDER -

’lidt af­da­em­pet’:

»Hun har ikke va­e­ret selv­sta­en­digt frem­me i me­di­er­ne, men hun føl­ger sin mand som en skyg­ge. Man kan så me­ne, at det er ae­r­ger­ligt, at hun ikke ba­e­rer den is­la­mi­ske kvin­desag. Men al­li­ge­vel ap­pel­le­rer hun til en va­el­ger­grup­pe, som er en stor del af det øko­no­mi­ske op­sving, Tyr­ki­et har op­le­vet. Den is­la­mi­ske tøjin­du­stri har vun­det frem, og det er kvin­der­ne, som har kø­be­kraf­ten, og hun mar­ke­rer en is­la­misk stil på en ka­pi­ta­li­stisk må­de,« si­ger Con­nie Carøe Chri­sti­an­sen om den tyr­ki­ske før­ste­da­me, som iføl­ge bri­ti­ske Daily Mail er rig­tig glad for at shop­pe dyrt tøj og an­tik­vi­te­ter.

Net­op kvin­ders tørkla­e­der har va­e­ret en stor del af kam­pen i Tyr­ki­et. Der­for kal­der jour­na­list og for­fat­ter De­niz Se­rin­ci og­så pra­esi­dent Re­cep Erdogan for en ’mus­lim­sk fri­heds­ka­em­per’, for­di han bl.a. i 2008 gav kvin­der­ne mere re­li­gi­øs fri­hed, da han igen gjor­de det lov­ligt for kvin­der at ba­e­re tørkla­e­de of­fent­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.