Hy­pet grup­pe af­ly­ser Fre­dags­ro­ck-op­tra­e­den

BT - - NYHEDER -

Sø­stre­ne fra Haim skul­le ha­ve ind­ta­get sce­nen for­an Pla­e­nen i Ti­vo­li den 12. au­gust, men kun uger før de­res af­tal­te op­tra­e­den, med­del­er den po­pu­la­e­re ro­ck­grup­pe, at de af­ly­ser he­le de­res Eu­ro­pa-tur­né, for­di de end­nu ikke er fa­er­di­ge med at ind­spil­le de­res an­det al­bum.

Det op­ly­ser Ti­vo­li i en pres­se­med­del­el­se, og her­af frem­går det, at den ame­ri­kan­ske grup­pe er ked af at skul­le drop­pe de eu­ro­pa­ei­ske kon­cer­ter.

»Vi hav­de hå­bet, at vi vil­le va­e­re fa­er­di­ge med vo­res ind­spil­ning, men det vi­ser sig, at vi li­ge nu er et kri­tisk sted i ar­bej­det med at gø­re al­bum­met fa­er­digt, og vi er der­for nødt til at bli­ve hjem­me. Vi ha­der at skuf­fe de af vo­res fans, der vil­le va­e­re kom­met til kon­cer­ter­ne, og vi lover, at vi ven­der til­ba­ge in­den­for den na­er­me­ste frem­tid med ny mu­sik,« si­ger grup­pen.

I ste­det for Haim er den dan­ske po­p­duo Phla­ke trå­dt til, og sam­men med et an­det navn, der end­nu ikke er be­kra­ef­tet, vil de gå på sce­nen den 12. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.