Qu­e­en ra­ser mod Trump

BT - - NYHEDER -

Ved re­pu­bli­ka­ner­nes kon­vent i man­dags gjor­de Do­nald Trump sin en­tré til to­ner­ne af Qu­e­ens sig­na­tur­sang ’We Are the Cham­pions’. Men det er stik imod ban­dets ind­tra­en­gen­de øn­ske.

I be­gyn­del­sen af ju­ni un­der­stre­ge­de Qu­e­ens gu­i­ta­rist Bri­an May, at grup­pens mu­sik ikke var til ’po­li­tisk brug’. Det ske­te ef­ter en epi­so­de, hvor Trump brug­te selv­sam­me sang un­der et kampag­ne­ar­ran­ge­ment.

»Uan­set vo­res syn på Do­nald Trump har det al­tid va­e­ret imod vo­res politik at til­la­de Qu­e­ens mu­sik til at bli­ve brugt som et po­li­tisk pro­pa­gan­da­va­er­k­tøj. Vo­res mu­sik er ud­tryk for vo­res eg­ne drøm­me og over­be­vis­nin­ger, men den er åben for al­le, der vil lyt­te til og ny­de den. Jeg kan be­kra­ef­te, at der hver­ken er søgt el­ler gi­vet til­la­del­se til at bru­ge num­me­ret. Vi gør, hvad vi kan for at sik­re, at det ikke kom­mer til at ske igen,« sag­de May den­gang i en er­kla­e­ring.

’I ta­ger fejl’ Men det ske­te igen, og Qu­e­en pro­teste­re­de igen.

»En uau­to­ri­se­ret brug ved det re­pu­bli­kan­ske kon­vent mod vo­res øn­ske,« twe­e­te­de Qu­e­en på ban­dets of­fi­ci­el­le pro­fil.

CNN har for­søgt at få en kom­men­tar fra Trump selv, mens en kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig, der fo­ku­se­rer sit svar på den juri­di­ske del og ikke ban­dets øn­ske, skri­ver føl­gen­de om Qu­e­en-kon­flik­ten:

»Stor fan, men I ta­ger fejl. Kon­ven­tet har be­talt li­cens for brug af san­gen i are­na­en,« ly­der det.

Og­så mu­sik af san­ge­r­in­den Ade­le, rul­le­ste­ne­ne fra Rol­ling Sto­nes, Neil Yo­ung og ro­ck­ban­det R.E.M. har lagt so­und­tra­ck til Trumps kampag­ne, og al­le fi­re kunstnere har bedt den rige for­ret­nings­mand om at stop­pe bru­gen af de­res respek­ti­ve hit.

/ritzau/FO­KUS

FOTO LUKE MACGREGOR

Ro­ck­ve­te­ra­ner­ne i Qu­e­en pro­teste­rer mod, at Do­nald Trump bru­ger de­res sig­na­tur­hit ’We Are the Cham­pions’ til po­li­ti­ske ar­ran­ge­men­ter. Her trom­mesla­ger Ro­ger Tay­l­or og gu­i­ta­rist Bri­an May.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.