’ ’

BT - - DEBAT -

DER ER NO­GET VI MÅ IKKE

Der er no­get galt, og Poké­mon Go ud­stil­ler det på et el­ler an­det plan

galt med den må­de, vi ge­ba­er­der os på. Det er i beg­ge en­der af spek­te­ret. Det er bå­de dem, der fin­der på at gø­re de ma­er­ke­lig­ste ting, der er ulov­li­ge, uden at ta­en­ke over det og ba­re la­der sig le­de af en el­ler an­den ånds­svag fi­gur, der slet ikke fin­des. Hvor lidt skal der egent­lig til, før vi ba­re gør dum­me ting? Og i den an­den en­de, skal vi så ikke ba­re ta­le med hin­an­den?

ba­re la­de os le­de af sådan nog­le ting. For hvad kan sådan no­get her le­de os til? Hvad kan vi men­ne­sker gø­re ure­flek­te­ret med vo­res gad­gets som vo­res ene­ste gu­i­de? Vi gør nog­le ting, der helt fun­da­men­talt er far­li­ge, dum­me, ulov­li­ge og helt unød­ven­di­ge. Det er ikke spil­let, man skal skyl­de skyl­den på, men vi skal stop­pe og ta­en­ke over, hvad der fo­re­går.

va­e­re op­ma­er­k­som­me på, om folk bli­ver af­ha­en­gi­ge af no­get. Man har sagt det sam­me om tv og ra­dio i sin tid. Alt med må­de. Men man­ge men­ne­sker får rig­tig me­get ud af at spil­le et spil som Poké­mon Go. Der­for er det un­der­ligt, at det bli­ver mista­en­ke­lig­gjort på den må­de. Det er ek­sem­pel­vis ikke vo­res mo­bil­te­le­fon, der gør, at vi ikke ta­ler sam­men. Hav­de vi ikke en mo­bil i hån­den, så hav­de vi en avis. Med Poké­mon Go er der selv­føl­ge­lig det pro­blem, at der er nog­le, der ikke ser sig for og går ind ste­der, hvor de ikke skal va­e­re. Man skal selv­føl­ge­lig va­e­re op­ma­er­k­som på, hvor man går, og man skal ikke gå ind i tra­fik el­ler folks ha­ver. Men det er ikke spil­let, der får dem til det. De er uop­ma­er­k­som­me, og hvis det ikke var Poké­mon Go, så var det no­get an­det.

VI SKAL AL­TID

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.