Den er gal med mora­len i Nor­dea

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Igår frem­lag­de Nor­dea kon­klu­sio­ner­ne fra sin in­ter­ne un­der­sø­gel­se ef­ter an­kla­ger­ne mod ban­ken i for­bin­del­se med Pa­na­ma-la­ek­ken. Ban­ken er­ken­der, at de in­ter­ne ret­nings­linjer i fle­re til­fa­el­de ikke er fulgt. Det er jo fint, at Nor­dea in­drøm­mer det. Og end­nu mere fint, at ban­ken øn­sker at ret­te op på den mis­lig­hol­del­se af de in­ter­ne reg­ler der har ført til, at dens kun­der har kun­net sen­de pen­ge i skattely.

PA­NE­LET Sam­me dag som Nor­dea frem­lag­de sin in­ter­ne un­der­sø­gel­se, kun­ne Jyl­landsPo­sten af­slø­re, at Nor­dea har en fi­li­al på Cay­ma­nø­er­ne

MEN SAM­ME DAG som Nor­dea frem­lag­de sin in­ter­ne un­der­sø­gel­se, kun­ne Jyl­lands-Po­sten af­slø­re, at Nor­dea har en fi­li­al på Cay­ma­nø­er­ne. Et vel­kendt og me­get brugt sted, hvor rige men­ne­sker og sto­re fir­ma­er kan sen­de de­res for­mu­er i skattely. Nor­dea selv si­ger, at man er på Cay­ma­nø­er­ne, for­di kun­der­ne ‘øn­sker det’. No­get ty­der på, at den sta­dig er helt gal med mora­len i Nor­dea. Og no­get ty­der på, at ban­ken i åre­vis har prak­ti­se­ret en for­ret­nings­mo­del, hvor man ak­tivt hja­el­per si­ne kun­der med at und­gå at be­ta­le den skat, man skal og bør. I 2013 VAR Nor­dea ek­sem­pel­vis og­så cen­tralt pla­ce­ret i den så­kald­te Of­fsho­re le­aks, som om­fat­te­de 2,5 mio. la­ek­ke­de do­ku­men­ter om­hand­len­de virk­som­he­der på de Bri­ti­ske Jom­fruø­er. Ved den lej­lig­hed kun­ne pres­sen af­slø­re 100 virk­som­heds­kon­struk­tio­ner, hvor rus­si­ske kun­der via Nor­dea Kø­ben­havn send­te mid­ler til sel­ska­ber på Jom­fruø­er­ne. Den­gang for­kla­re­de Nor­dea til Dag­bla­det Po­li­ti­ken, at »de rus­si­ske ban­ker er of­te ret dår­ligt fun­ge­ren­de på de her om­rå­der. Der­for er det na­tur­ligt for dem at sø­ge en ve­st­lig bank, hvis de har ve­st­li­ge ak­ti­vi­te­ter. Vi er til ste­de med an­dre ak­ti­vi­te­ter i Rusland. Det be­ty­der, at der er søg­ning fra kun­der i de geo­gra­fi­er«. HAR MAN FULGT med i de dan­ske me­di­er, kan man sid­de til­ba­ge med den op­le­vel­se, at Nor­dea nu er ble­vet mere yd­myg, når det hand­ler om de af de­res kun­der, der måt­te ef­ter­spør­ge skattely-kon­struk­tio­ner. Det er godt, at Nor­dea af­bry­der sam­ar­bej­det med et ad­vo­kat­fir­ma med blak­ket ry i Pa­na­ma. Men vi hø­rer jo og­så, hvad Nor­dea si­ger i an­dre lan­des me­di­er. For ek­sem­pel når Nordeas be­sty­rel­ses­for­mand Bjørn Wa­hl­roos til sven­ske Da­gens In­du­stri si­ger, at Pa­na­ma-sa­gen dre­jer sig om »ube­ty­de­ligt små be­løb«. UAN­SET OM DER er ta­le om mil­li­onbe­løb el­ler mil­li­ard­be­løb, man måt­te for­sø­ge at skju­le for skat­te­myn­dig­he­der­ne, så er det for­kert, og det bør va­e­re en op­ga­ve for en­hver an­svar­lig Peter Hum­mel­gaard, le­der at slå det ut­ve­ty­digt fast. Det kan imid­ler­tid ikke over­ra­ske, at Bjørn Wa­hl­roos har en mere ube­kym­ret til­gang til for­ret­nin­ger i skattely, end man skul­le for­ven­te af en an­svar­lig bank­for­mand. I maj sid­ste år holdt Wa­hl­roos så­le­des et fored­rag i Kø­ben­havn ar­ran­ge­ret af PFA, og her lag­de fi­nans­man­den ikke fin­gre­ne imel­lem: »Cir­ka 80 pct. af folk er idi­o­ter. I det mind­ste når det kom­mer til pen­ge. Fi­nans­sek­to­ren hand­ler om at flyt­te pen­ge fra de 80 pct. uden ide­er til de 20 pct. af folk, der rent fak­tisk har ide­er. Fi­nans­sek­to­ren er en tun­nel, der ta­ger pen­ge fra idi­o­ter til folk, der er bed­re med pen­ge, så al­le får det bed­re, bå­de idi­o­ter­ne og de an­dre.« KAM­PEN IMOD SKATTELY må hvi­le på man­ge ben. For det før­ste skal vi bru­ge al­le hånd­tag i dansk og eu­ro­pa­ei­sk lov­giv­ning, der kan for­hin­dre skattely og bi­dra­ge til at rets­for­føl­ge de an­svar­li­ge. For det an­det skal vi sik­re, at vo­res myn­dig­he­der pri­o­ri­te­rer ind­sat­sen, og at de har, hvad de skal bru­ge til den kamp, de fø­rer på veg­ne af al­le ly­di­ge skat­te­bor­ge­re. Og for det tred­je så har vi alt­så at gø­re med en va­er­di­kamp. De, der selv smy­ger sig udenom, og de, der hja­el­per an­dre med det, fortje­ner at bli­ve kon­fron­te­ret med det. Det skal ha­ve kon­se­kven­ser. For ens for­ret­ning og for ens om­døm­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.