Nor­dea skra­ber bun­den

BT - - NYHEDER -

DÅR­LIGT IMA­GE For rus­si­ske in­di­vi­der er det en må­de at for­sik­re og for­val­te de­res for­mue Cas­per von Kuskoll, CEO for Nor­dea, om rus­si­ske Nor­dea-bos­sers kon­ti hos Mos­sa­ck Fon­seca Dan­ske Nor­dea-kun­der ta­ger sig for­ment­lig til ho­ve­d­et over de man­ge dår­li­ge sa­ger, Nor­dea for ti­den er ga­rant for. Pa­na­ma­sa­gen, hvidvaskning og mu­lig ter­r­or­fi­nan­si­e­ring ri­mer dår­ligt på bo­lig­lån og ren­te­fradrag, som nor­malt op­ta­ger dan­ske bank­kun­der. Der­for er Jo­hn Nor­den, part­ner i for­bru­ger­virk­som­he­den My Ban­ker, ikke over­ra­sket over, hvis dan­ske Nor­dea-kun­der i dis­se da­ge over­ve­jer et banks­kif­te.

»Det er in­gen rar sag for Nor­dea, og de har allerede er­kendt, at de har nog­le ting, de skal gø­re bed­re. Og nu må det va­e­re op til kun­der­ne, hvor­dan de vil døm­me dem. Det er ikke uta­en­ke­ligt, hvis de mi­ster kun­der på de her sa­ger,« forta­el­ler Jo­hn Nor­den til BT.

My Ban­ker har la­vet en over­sigt over, hvad for­bru­ger­ne me­ner om de for­skel­li­ge ban­ker. Her er der dår­ligt nyt til Nor­dea. Ban­ken lig­ger så­le­des tred­jesidst på en li­ste over dan­sker­nes hold­nin­ger til en ra­ek­ke pen­ge­in­sti­tut­ter. Dan­sker­ne har kun et dår­li­ge­re ind­tryk af Dan­ske Bank og Nykre­dit, som og­så har ka­em­pet med møgs­a­ger de se­ne­ste år.

På bag­grund af de se­ne­ste sa­ger op­for­drer For­bru­ger­rå­det Ta­enk dan­sker­ne til at over­ve­je et banks­kif­te ja­evn­ligt. Over­vej banks­kif­te ja­evn­ligt »Vi an­be­fa­ler, at dan­sker­ne én gang om året kig­ger på, om de har den rig­ti­ge bank. Hvis man har lyst til at skif­te bank, så bur­de man med det sam­me hi­ve fat i sin bank­rå­d­gi­ver til en snak,« si­ger vi­ce­di­rek­tør Vagn

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.