I ima­ge­må­ling

BT - - NYHEDER -

Jel­sø fra For­bru­ger­rå­det Ta­enk.

Hvis bank­kun­der af en el­ler an­den år­sag ikke fø­ler, at ens bank le­ver op til en etik, man selv kan stå in­de for, så rå­der Vagn Jel­sø bank­kun­der­ne til to ting.

Den ene er at gø­re ban­ken op­ma­er­k­som på, at man sy­nes, den har en dår­lig moral. Det kan gø­res i for­bin­del­se med sam­ta­le med en bank­rå­d­gi­ver i for­bin­del­se med et banks­kif­te, forta­el­ler Vagn Jel­sø.

»Det vil helt sik­kert gø­re ind­tryk på ban­ken, hvis fle­re kun­der forta­el­ler den, at de har sva­ert ved at for­li­ge sig med det ga­el­den­de normsa­et.« Pa­na­ma Pa­pers er la­ek­ke­de do­ku­men­ter fra det pa­na­man­ske ad­vo­kat­fir­ma Mos­sa­ck Fon­seca. Fir­ma­et har haft en lang ra­ek­ke skuf­fe­sel­ska­ber un­der sig, som ude­luk­ken­de er ble­vet skabt for, at per­so­ner kan und­gå at be­ta­le skat. Af do­ku­men­ter­ne frem­går nav­ne på fle­re kend­te per­so­ner, der an­gi­ve­ligt har pen­ge i skat­te­ly­et i Pa­na­ma. Blandt kend­te dan­ske nav­ne har de tid­li­ge­re fod­bold­spil­le­re Bri­an Ste­en Ni­el­sen og Marc Rie­per va­e­ret na­evnt. I Island fik sa­gen al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for Islands da­va­e­ren­de stats­mi­ni­ster Sig­mun­dur David Gunn­laugs­son, som måt­te tra­ek­ke sig, da hans navn og­så kom frem. Bå­de Nor­dea og Jy­ske Bank er an­gi­ve­ligt na­evnt i pa­pi­rer­ne, og beg­ge ban­ker er mista­enkt for at ha­ve rå­d­gi­vet kun­der til at sen­de pen­ge i skattely.

Hvis man deri­mod øn­sker at bli­ve, selv­om man er lodret ue­nig i ban­kens moral­ske be­slut­nin­ger, kan det iføl­ge Vagn Jel­sø va­e­re en god idé at få en uvil­dig fi­nan­si­el rå­d­giv­ning, når man som pri­vat bank­kun­de ek­sem­pel­vis skal om­la­eg­ge sit banklån.

For­bru­ger­rå­det Ta­enks sto­re øn­ske er, at man etab­le­rer et de­ci­de­ret rat­ing­sy­stem, som man ken­der det i Sve­ri­ge, hvor bor­ger­ne kan sam­men­lig­ne ban­ker­nes etik. Det vil helt sik­kert gø­re ind­tryk på ban­ken, hvis fle­re kun­der forta­el­ler den, at de har sva­ert ved at for­li­ge sig med det ga­el­den­de normsa­et

»Hvis bank­kun­der har sendt de­res pen­ge i skattely, be­ty­der det jo, at vi an­dre bi­dra­ger med mere til statskas­sen. Det sy­nes jeg ikke er fair. Jeg er selv kun­de i en lil­le spa­re­kas­se, for­di der har jeg stør­re til­lid til de an­sat­te.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.