Gen­nem USA på to hjul

BT - - NYHEDER -

Det ek­stre­me cy­kel­løb, der be­teg­nes som ver­dens hår­de­ste, stra­ek­ker sig over 3.000 mi­les, sva­ren­de til 4.828 km. Ryt­ter­ne star­ter i Ca­li­for­ni­en ved stil­le­hav­sky­sten og slut­ter i An­na­po­lis ved at­lan­ter­hav­sky­sten. I alt har del­ta­ger­ne 12 døgn til at kla­re sig igen­nem den lan­ge ru­te, der blandt an­det går gen­nem Mo­ja­ve-ørk­nen og bjerg­ka­e­den Ro­cky Mo­un­tains. Ryt­ter­ne bli­ver ud­sat for tem­pe­ra­tu­rer mel­lem fryse­punk­tet og 50 gra­der og cyk­ler i op til 53.000 høj­de­me­ter. I år delt­og 42 ryt­te­re, men fle­re måt­te ud­gå, da de ikke kun­ne hol­de til det enor­me fy­si­ske pres. Iføl­ge hjem­mesi­den Ra­cea­cros­sa­me­ri­ca.org har min­dre end 200 per­so­ner of­fi­ci­elt gen­nem­ført lø­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.