Bal­la­de i Pa­ra­dis

BT - - TV -

”... lidt for sja­el­dent, at op­findsom­he­den bli­ver for­vand­let til pu­bli­kums­lat­ter,” lød vur­de­rin­gen fra BT’s Ja­cob Wendt Jen­sen, der kun hav­de tre stjer­ner til overs for An­ders Thomas Jen­sens ”Adams ae­b­ler”, der el­lers trak over 350.000 dan­ske­re i bi­o­gra­fen i 2005. Men det er og­så cre­men af dan­ske sku­e­spil­le­re, der er sam­let. Med nav­ne som Mads Mik­kel­sen, Ul­rich Thom­sen, Ni­ko­laj Lie Kaas og Papri­ka Ste­en kan det al­drig gå helt galt. Men som pu­bli­kum skal man va­e­re indstil­let på kulsort hu­mor, me­ning­løs vold og ab­sur­de sce­ner. Ivan er pra­est og en mo­der­ne, po­si­tivt ta­en­ken­de mand. Han ser det som sin fi­ne­ste op­ga­ve at hja­el­pe og støt­te si­ne med­men­ne­sker. Det ga­el­der ikke mindst dem, der er kom­met i ufø­re. Men Ivan har en ret så usta­bil for­bin­del­se til vir­ke­lig­he­den. Ny-na­zi­sten Adam er sendt i 12 ugers sam­fund­stje­ne­ste og Ivan by­der ham vel­kom­men med åb­ne ar­me i sit ver­dens­fjer­ne ta­ber-kol­lek­tiv, der ta­el­ler Gun­nar, Sa­rah og Kha­lid. Al­le har Med­vir­ken­de: In­struk­tion:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.