’Pret­ty Wo­man’in­struk­tør død

BT - - TV/RADIO -

DØDS­FALD

Da ’Pret­ty Wo­man’ fik pre­mi­e­re i 1990, var Julia Ro­berts et ret ukendt an­sigt i Hol­lywood. I tre år hav­de hun – in­spi­re­ret af sto­re­broren Eric Ro­berts – for­søgt og ka­em­pet for at bry­de gen­nem film­by­ens mur af skøn­hed og ta­lent. Ro­berts var ikke før­ste valg Hun stod be­stemt hel­ler ikke øverst på øn­ske­sed­len, da Gar­ry Mars­hall skul­le ud­fyl­de rol­le­li­sten. Så­vel han som film­sel­ska­bet gik ben­hårdt ef­ter en stjer­ne til fil­mens kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le som den prosti­tu­e­re­de Vi­vi­an Ward, der hy­res af en sten­rig for­ret­ning­mand un­der hans op­hold i Los An­ge­les.

Men til Julia Ro­berts’ sto­re held sag­de så­vel Mol­ly Ringwald som San­dra Bul­lo­ck nej tak på grund af rol­lens ka­rak­ter. Og der­med lan­de­de den nu iko­ni­ske rol­le i Julia Ro­berts’ tur­ban, og en stjer­ne var født.

Si­den har trio­en Ge­re, Ro­berts og Mars­hall ar­bej­det sam­men i fil­men ’Ru­naway Bri­de’ og se­ne­st var det et gen­syn mel­lem Pret­ty Wo­man og Gary Mars­hall i ko­me­di­en ’Mo­t­her’s Day’, som hav­de pre­mi­e­re i Dan­mark for få må­ne­der si­den.

Men med sit lan­ge og im­po­ne­ren­de cv er det ikke kun Julia Ro­berts, som skyl­der Gar­ry Mars­hall alt.

Og­så den nu af­dø­de ko­mi­ker Ro­bin Wil­li­ams kan tak­ke Gar­ry Mars­hall for sit gen­nem­brud til­ba­ge i 1978, hvor Mars­hall hy­re­de ham til den suc­ces­ful­de ko­me­di­e­se­rie ’Mork and Min­dy’.

»Du for­an­dre­de for al­tid min fars liv, og der­med og­så mit,« skri­ver Ro­bin Wil­li­ams’ dat­ter på Twit­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.