PRIS: 45 MIO. KR.

BT - - SUPERLIGA -

REKORDSALG kant­spil­ler til den pris, vil sal­get stå til­ba­ge som det stør­ste i FC Midtjyl­lands hi­sto­rie.

Hos FC Midtjyl­land øn­sker sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in ikke at kom­men­te­re BTs op­lys­nin­ger. Men han er­ken­der, at klub­ben er klar til at sa­el­ge Pio­ne Si­sto, ef­ter det mis­lyk­ke­des i de to fo­re­gå­en­de trans­fer­vin­du­er.

»Vi for­ven­ter med den ef­ter­spørgsel, der er på Pio­ne, at ti­den nu er kom­met til, at han skal sa­el­ges. Hvis han pra­este­rer og gør, hvad han skal, er det ikke sik­kert, at vi har ham, når det her vin­due luk­ker. Omvendt har han kon­trakt tre år end­nu, så det er ikke sådan, at vi skal ud og sa­el­ge ham,« si­ger Claus Ste­in­le­in til BT. Dan­sker­klub vi­ser in­ter­es­se I den spanske avis Fa­ro de Vi­go mel­des La Li­ga-klub­ben Cel­ta Vi­go sa­er­de­les in­ter­es­se­ret i Pio­ne Si­sto. For­ly­den­der, der flug­ter med BTs op­lys­nin­ger om, at Cel­ta Vi­go skul­le ha­ve fulgt Si­sto gen­nem la­en­ge­re tid. Des­u­den er ty­ske FC Köln ble­vet ka­e­det sam­men med Si­sto, mens ita­li­en­ske In­ter an­gi­ve­ligt skul­le ha­ve lagt et mundt­ligt bud på ham.

En år­sag til Cel­ta Vi­gos øge­de in­ter­es­se for Si­sto, er iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, at klub­bens nyind­køb, fran­ske Clau­dio Bea­u­vue fra Ly­on, er ble­vet lang­tids­ska­det. Sam­ti­dig har klub­ben, der har Da­ni­el Wass i trup­pen, og­så solgt den spanske EM-stjer­ne No­li­to til Man­che­ster Ci­ty.

Claus Ste­in­le­in forta­el­ler, at han vil va­e­re ae­r­ger­lig over at se Pio­ne Si­sto for­la­de FCM, men at det er et vil­kår for al­le dan­ske klub­ber at sa­el­ge si­ne bed­ste spil­le­re vi­de­re:

»Det er en del af at va­e­re su­per­liga-klub og en del af at va­e­re FC Midtjyl­land. De al­ler­stør­ste ta­len­ter skal ud at prø­ve sig selv af, og der­for ga­el­der det om at ny­de det, mens de er her.«

No­get ty­der på, at FC Midtjyl­land allerede er i gang med at gar­de­re sig, hvis Pio­ne Si­sto skul­le bli­ve solgt. I går skrev TV3 Sport, at FC Midtjyl­land er i kon­takt med Brønd­bys Jo­nas Bor­ring om et skif­te. Der­u­d­over har klub­ben allerede spil­le­re, der vil kun­ne ta­ge over, me­ner di­rek­tø­ren.

»Vi har Mik­kel Du­e­lund, Rilwan Has­san og Va­clav Kad­lec, der kan spil­le på kan­ten, så vi er da­ek­ket godt ind. Nu skal der va­e­re plads til de un­ge, og det er jo det, der er kun­sten,« si­ger Claus Ste­in­le­in.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.